ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเลื่อนการประมูลปิโตรเลียม แหล่งก๊าซบงกช – เอราวัณ และขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์การจัดสรรปิโตรเลียมให้เป็นระบบจ้างผลิต(ระบบจ้างบริการ)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ชมรมผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์อิสระ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์นำเข้า โดยเสนอให้กรมศุลกากรนำมาตรการตามคำสั่งที่ 317/2547 และคำสั่งที่ 69/2553 กลับมาบังคับใช้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีละเมิดสิทธิ์และปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณา ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 เรื่องการจำกัดอัตรากำลังของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีพนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถรับพนักงานเพิ่มได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 กลุ่มร่วมใจรักพิทักษ์สามัคคี จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในที่ดินทำกิน กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล และอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาปลดผู้บริหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ข่มขู่คุกคาม ประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และขอให้คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางวันดี แซ่ตั้ง กับพวก จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการร่วมลงทุนกับบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินโครงการสวัสดิการหมู่บ้านจัดสรรสำหรับข้าราชการครู กรมสามัญศึกษา และประชาชนทั่วไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 พันตำรวจโท สันธนะ ประยูรรัตน์ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้คณะกรรมการคดีพิเศษรับกรณีการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการตำรวจระดับสูงเป็นคดีพิเศษ และขอให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน โดยเรียกร้องให้ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณารับรองร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ... ฉบับที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการแก้ไขการกำหนดเงื่อนไขของการประมูล (TOR) โครงการรถไฟความเร็วสูงโดยเชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านบ้านน้ำพุร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการจ่ายเงินค่าเวรคืนที่ดินบริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายชาติ จินดาพล ประธานเครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชนอันดามัน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบพฤติกรรมของประธานฝ่ายบริหารและผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา ว่ามีพฤติกรรมผิดต่อกฎหมายหรือไม่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบการทำอาหารเพื่อใช้ในการเลี้ยงอาหารในค่ายกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคดีแชร์ลูกโซ่โดยด่วน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เสียหาย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กลุ่มเกษตรกรผู้จับสัตว์น้ำ ทำเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไข พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายรัษฏากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายพึงประเมินของเกษตรกร ผู้จับสัตว์น้ำ ทำเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ชมรมผู้ค้าแผงลอยเสรีถนนข้าวสาร จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบ จากการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณถนนข้าวสาร ถนนรามบุตรี และถนนในย่านบางลำภู  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการกำหนดเงื่อนไขของการประมูล (TOR) โครงการรถไฟความเร็วสูง โดยเชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ ซึ่งมีการใช้พื้นที่ที่ดินบริเวณเขตมักกะสัน – แอร์พอร์ตลิงก์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยทหารที่ใช้อำนาจส่อไปในทางมิชอบด้วยกฎหมาย  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40604    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today