ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนชาวนาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 2 3 4 5 7 และ 8 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากปัจจุบันนายอำเภอชุมพวงได้มีการติดป้ายประกาศให้ยกเลิกการทำนาในบริเวณดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สมาพันธ์ทนายความแห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการเปิดเสรี ให้ต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพปรึกษาด้านกฎหมายในประเทศไทย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขแนวทางการบริหารจัดการกิจการด้านพลังงาน เนื่องจากรัฐบาลจะดำเนินการโยกย้ายผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนชาวบ้านตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อนจากบ่อขยะของเทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แต่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะผู้ขอจัดตั้งสภาประชาชนในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอให้มีการพิจารณา จัดตั้งสภาประชาชนในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อถ่วงดุลทางการเมืองและสร้างประชาธิปไตยของประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนประชาชนซอยริมคลองไผ่สิงห์โต จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการซ่อมแซม สะพานข้ามคลองไผ่สิงโต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่ชำรุด เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน พุทธศักราช... เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เครือข่ายคนรักษ์น้ำ 16 ตำบล จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหามลภาวะจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เนื่องจากส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านการเกษตร และสุขภาพอนามัย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนราษฎรหมู่บ้านจัดสรรศุภวรรณ 5 จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีราษฎรหมู่บ้านจัดสรรศุภวรรณ 5 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนซุ้มประตูหมู่บ้านฯ เป็นเหตุให้ราษฎรในหมู่บ้านที่ใช้ถนนในการสัญจรเข้า – ออก ได้รับความเดือดร้อน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 กลุ่มราษฎร หมู่ที่ 8 9 10 ตำบลนครสวรรค์ตก จำนวน 70 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 107/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ กรมราชทัณฑ์ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ตัวแทนชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และขอให้ขยายระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อให้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 เหมาะสมแก่พระสงฆ์ทั่วประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาให้ประธานผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกร ภาคอีสาน ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศลของราษฎรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรอย่างจริงจัง และถูกต้องตามกฎหมาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชันของชาติ จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเรียนฟรี และเร่งรัดการจัดพิมพ์หนังสือเรียนฟรีให้แก่นักเรียน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มประชาชนเพื่อการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเปิดโอกาส ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในเรื่องเร่งด่วน 5 เรื่อง (Quick Win) ที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมก่อนการเลือกตั้ง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกการประมูล ให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการตลาดปูผ้าภายในตลาดนัดสวนจตุจักร เนื่องจากการปูผ้าซึ่งเป็นตลาดกลางคืนจะส่งกระทบต่อการจราจร และที่จอดรถภายในตลาด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 23 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มูลนิธิบูรณะนิเวศและตัวแทนประชาชน จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะพิษเข้าสู่ประเทศไทย และขอให้ทบทวนให้มีการปรับปรุงแก้ไขความตกลงการค้าเสรี หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ได้ทำกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เสียหายจากแชร์ลูกโซ่ และขอให้มีการจัดการประชุมตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 253/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  15  16  17  18  19  20  21  22  23  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40629    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today