ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Icon ข่าวเทคโนโลยี  
  ข่าวเทคโนโลยี   
เนื้อหา   
    อ่านต่อ
   เนื่องจากงานด้านการบริการจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามจากทุกคนโดยที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่างานด้านการบริการนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่สิ่งที่ไม่ค่อยซับซ้อน เช่น การซื้อขาย บริการด้านการบันเทิง และบริการด้านวิชาชีพต่าง ๆ และที่ซับซ้อนขึ้นมา เช่น การเงิน การโรงแรม การเดินทาง และที่ซับซ้อนมาก ๆ คือการบริการด้านสาธารณสุข การบริการทางด้านการศึกษา และการบริการของภาครัฐ ดังนั้นวิชา Service Design Innovation จะมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการออกแบบบริการใหม่ โดยนำการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการระบุโอกาสการสร้างนวัตกรรม พัฒนา และทดสอบแนวคิดบริการใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานของแต่ละคน อ่านต่อ
   โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาผ่านวีดิทัศน์พร้อมมอบนโยบาย และ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานความก้าวหน้าศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
ต่อเนื่องด้วยการเสวนาหัวข้อ “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” “Open Data for Life Saving” แนวคิดสากลที่ส่งเสริมให้รัฐบาลทั่วโลก เปิดข้อมูลภาครัฐสู่ภาคเอกชนและประชาชน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานที่จะมา “บอกเล่าเรื่องราวการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การทำให้เป็นข้อมูลเปิด และการนำไปใช้ประโยชน์”
 อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 984 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  -2  -1  0  1  2  3  4  5  6  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 41684    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today