สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง Icon ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
เนื้อหา   
 
 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
 
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต : คิดดี ทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 อ่านต่อ
 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(นายจิรชัย  มูลทองโร่ย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.)  ณ ห้องประชุมอรรถไกลวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. คณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ได้ประชุมพิจารณาการขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 ราย อ่านต่อ
            วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายจิรชัย มูลทองโร่ย  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  อ่านต่อ
            เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกลวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ อ่านต่อ
 
          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยสรุปได้ ดังนี้
 อ่านต่อ
            เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยสรุปได้ ดังนี้ อ่านต่อ
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) เป็นประธาน มีหน่วยงานของรัฐยื่นคำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร จำนวน ๔ หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ อ่านต่อ
            การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยสรุปได้ ดังนี้ อ่านต่อ
   อ่านต่อ
            การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ อ่านต่อ
            การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ อ่านต่อ
             เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกลวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
           
           
 อ่านต่อ
            วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
            วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ 3/2559 อ่านต่อ
            เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 อ่านต่อ

 
          วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 63 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 14134    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today