ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงบวก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ และผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัfสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) เเละจิตอาสาพระราชทานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เเละวัดอนงคารามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เป็นประธานการสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน (National Strategy in Action: integrated implementation for THAIS) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ในฐานะ ป.ย.ป. 1 ได้น้เสนอผลงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวท้องทุกข์ให้มีระบบการติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ (Tracking System) สำหรับประชาชน และระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร (Dashboard) นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอนิทรรศการการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตาถาวงศ์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมบ้านห้วยทรายขาว เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การป้องกันมิให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรม และวิธีการบรรเทาของโรคออฟฟิศซินโดรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 19/2563 เพื่อติดตามการชำระหนี้ของสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ร่วมทั้งเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรประชุมสัญจรภาคเหนือ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์มีบุคลิกภาพการให้บริการประชาชนอย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการกิจกรรมดังกล่าวด้วย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะรวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง (นายยศวัฒน์ พัฒนธีระนันท์) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดมณฑลประสิทธิ์และโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และวัดทองจันทริการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนและเพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างถูกต้อง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 (นายวีระชาติ ผ่องโชติ) ผู้อำนวยการพิเศษ ประธานคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คณะที่ 2 ได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการขอระบบสาธารณูปโภคในเขตที่ดินของรัฐ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) และคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกฯ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณผาหัวสิงห์ ภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะรวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) ผู้แทนศูนย์บริการประชาชน (นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดพะยอมและโรงเรียนวัดพะยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม (วัดคลองขุด) และโรงเรียนศาลาพัน วัดเวฬุวันและโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 “รักเอยรักลูก” ณ ท้องสนามหลวง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการพิเศษ (นายวีระชาติ ผ่องโชติ) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการขอระบบสาธารณูปโภคในเขตที่ดินของรัฐ กรณีประชาชนขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าในที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ในพื้นที่ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากโรงงานปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง รวมทั้งการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีในพื้นที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนกรณีขอให้ตรวจการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 15 (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ได้กำหนดลงพื้นที่และประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการออกเอกสารรับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและผู้แทนภาคประชาชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดอัมพวัน และโรงเรียนอัมพวันศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นายอนุ แย้มแสง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดอัมพวัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้มีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 พร้อมให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในการจัดนิทรรศการครั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้จัด “ตู้ สปน. เติมสุข” ไว้ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับคำปรึกษาและร้องทุกข์ด้วย นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 305 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  -2  -1  0  1  2  3  4  5  6  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17282    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today