ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 กลุ่มราษฎรบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งไม่โปร่งใส อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มศิษย์เก่าและเยาวชนชาวอโศก จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มกองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดพระมหากษัตริย์ และขอให้ดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กล่าวหาพระมหากษัตริย์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มราษฎรชุมชนบ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกโครงการสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ชุมชนสระต้นโพธิ์บริเวณจุดชมลิงเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรเนื่องจากถูกสถาบันการเงินฟ้องคดียึดอายัดทรัพย์สินกับขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้รับโค – กระบือ จากโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยเป็นกรณีพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกสุกรไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถส่งออกสุกรไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาได้ เนื่องจากราชอาณาจักรกัมพูชาอ้างโรคไข้หวัดแอฟริกาในสุกรแต่กลับอนุญาตให้ผู้ประกอบการเพียง 5 บริษัทเท่านั้นที่สามารถส่งออกสุกรได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สส.รฟท.) จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้กระทำความผิดที่ทำให้รัฐเสียหายจากกรณีโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานครของบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (คปส.) ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอเรียกร้องให้ใช้กฎหมายพิเศษเพื่อแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มชมรมรักษ์พ่อหลวง จำนวน 19 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 พื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เครือข่ายเกษตรกรของ “พระราชา” จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสตรีไทยปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ดำเนินกฎหมายกับผู้ชุมนุมทางการเมือง/ผู้กระทำการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์กับขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก/ส่งออกกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มผู้เสียหายจากการลงทุนประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความช่วยเหลือกรณีถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในธุรกิจขนส่งสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค หากแต่ไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้เป็นเหตุทำให้ได้รับความเสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเกษตรกรทำสวน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความช่วยเหลือกรณีกลุ่มสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ถูกกรมบังคับคดีมีคำสั่งยึด อายัดทรัพย์สิน เนื่องจากได้นำโฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ระงับแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับขอให้เปลี่ยนรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทยฯ พร้อมทั้งขอให้สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำแผนฟื้นฟูกิจการและบริหารแผนฯ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน และเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในอนาคต  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ กรณีสมาชิกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างวินสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินีถูกผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าบริการ และถูกทำร้ายร่างกายหากแต่คดีไม่มีผลความคืบหน้าแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มราษฎรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตำบลบ้านเก่า (บ้านพุน้ำร้อน) และตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  -2  -1  0  1  2  3  4  5  6  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40290    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today