สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ Icon ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะองคมนตรี ผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์ ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกัรฐมนตรี พร้อมด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ และนางสาวอรนุช ศรีนนท์) เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ท้องสนามหลวง อ่านต่อ
  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศน์ ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ อ่านต่อ
 
 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านพิธีการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ว่ารัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างสมพระเกียรติ โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง ส่วนในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงกุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
2. การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สำนักงาน ก.พ. จะได้เชิญชวนหน่วยงานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
3. การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยไม่มีการจัดริ้วขบวน ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง ส่วนในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงกุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
4. การจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยไม่มีการจัดริ้วขบวน
5. การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ส่วนในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
6. การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ ด้านสุขภาวะอนามัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแก้ไขความยากจนระดับครัวเรือน การจัดการสาธารณภัย การทำการเกษตรผสมผสาน การตรวจวิเคราะห์ดิน การแจกเมล็ดพันธุ์ผัก การแสดงโมเดลโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก การจัดการขยะภายในชุมชน การทำรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การสอนสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย การทำหน้ากากอนามัย การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการจัดหางานผ่าน Job Box ในชุมชนที่ดี ซึ่งประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ทั้งความรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งประชาชนจะได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หน่วยงานนำไปแจกจ่ายเพื่อปันสุขให้แก่ประชาชนอีกด้วย และสำหรับส่วนภูมิภาคมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ตามความเหมาะสม
7. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรม-ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวาย พระพรชัยมงคล รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดจนตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ส่วนการประดับไฟนั้นให้มีระยะเวลาตามความเหมาะสม
8. การจัดกิจกรรมรอบสื่อมวลชน (Press Tour) เพื่อให้สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ท้องสนามหลวง ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ พร้อมด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ และนางสาวอรนุช ศรีนนท์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต และนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ่านต่อ
   วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายนพพร บุญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ในนามสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ วลา ๐๙.๐๐ น. นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายพวงมาลาราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และถวายความจงรักภักดี พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ
  วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในนามข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจะนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในช่วงข่าวพระราชสำนัก อ่านต่อ
  ปนร. ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผต.นร. (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) รกท.ร.ปนร. ผต.นร. (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และ ผต. พิเศษประจำ นร. (นายสมเกียรติ ธงศรี) รกท.ผต.นร. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการธงชาติไทยและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธงชาติไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการฯ เนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๘๙ รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม Press Tour เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานพระธรรมทูตสายดินเดีย - เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย ณ พระลานพระราชวังดุสิต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง โอกาสนี้ คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมด้วย อ่านต่อ
  นายวิริยะ รามสมภพ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินในริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่บริเวณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ถึงบริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้องด้วย นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมมหาราชวัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณท้องสนามหลวง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ เต็นท์นิทรรศการ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตรงข้ามกับศาลฎีกา) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งภาพจิตอาสาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมู่ป่าอาคาเดมี ที่ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลได้เตรียมบอร์ดนิทรรศการให้ผู้ที่มาชมนิทรรศการสามารถนำภาพกิจกรรมจิตอาสาของตนมาร่วมจัดแสดง หรือเขียนบันทึกและแบ่งปันปณิธานความดีผ่านบอร์ดหัวใจ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ด้วย
  การสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร และ โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโดน และ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 89 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 16471    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today