ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการแบ่งแยกสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ออกจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และคัดค้านการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์แห่งใหม่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 กลุ่มบรรดาคริสตจักรของพระคริสต์แห่งประเทศ จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ติดตามความคืบหน้า กรณีขอให้กรมศาสนาพิจารณาขึ้นทะเบียนรับรองคริสตจักรของคริสต์แห่งประเทศไทย เนื่องจากคริสตจักรของพระคริสต์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะได้รับเข้าสารระบบทางราชการ เพื่อประโยชน์และได้รับการปฏิบัติให้เป็นหลักสากล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตัวแทนผู้ทำอาชีพเกษตรกรปลูกอ้อย จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาในการ ส่งมอบพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการรื้อถอนที่ดินของตัวแทนฯ ที่ได้ทำการปลูกพืชผลทางการเกษตร ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 กลุ่มสหพันธ์เกษตรและข้าราชการ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ เนื่องจากมีความประสงค์ขอให้กำหนดวันประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับกลุ่มฯ ที่ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้เสียหายจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (คอนโดมิเนียม) โครงการ แดน ลิฟวิ่ง ของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด โดยมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 13 คน กรณีการตีความและบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานราชการและศาลที่ไม่สอดคล้องกัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ให้กับประชาชน บริเวณซอย อสมท. ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวในการค้าขายได้อย่างถูกต้องได้ตามกฎหมาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง จำนวน 150 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติและกระบวนการเพื่อยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เพื่อปกป้องสุขภาพของเกษตรกรผู้บริโภคป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สุขประชาชนไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีไม่มีไฟฟ้าใช้ ในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน (อวนรุนและเรือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราคาพลังงาน โดยปรับปรุงโครงสร้าง และการบริหารงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาพลังงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค) จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกประกาศระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอให้พนักงานหรือลูกจ้างส่วนราชการได้รับสวัสดิการประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เครือข่ายชุมชนเมืองพล จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการก่อสร้างถนนทางข้ามและอุโมงค์ของโครงการทางรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น บริเวณอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้ร้องเสนอแนะให้คำนึงถึงความปลอดภัย และความเสี่ยงของผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง และสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวงจำกัด จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ติดตามความคืบหน้า กรณีพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารงานในการไฟฟ้านครหลวง และขอให้พิจารณากำหนดกิจการสหกรณ์ฯ ไว้ในกฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีการเจาะจง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สมาคมปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกระบี่ จำนวน 150 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า บ้านบ่ออ้อ และขอความอนุเคราะห์จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร จังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดสงขลา จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำมันราคาสูงและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนผู้ประกอบการห้องเช่า จำนวน 89 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 เนื่องจากผู้ประกอบการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนจากประกาศดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 ภาค จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยขอให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินทุนประกอบอาชีพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนจำหน่ายบริษัทรถยนต์ผู้นำเข้า และตัวแทนชมรมรถยนต์ผู้นำเข้า ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ติดตามความคืบหน้า กรณีขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรมศุลกากรได้ประกาศยกเลิกคำสั่ง กรมศุลกากรที่ 317/2547 และการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ทำการตรวจสอบและอายัดรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศเสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายวัชระ เพชรทอง ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตามข้อเรียกร้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเกี่ยวกับปัญหาปาล์มราคาตกต่ำ และขอให้ยุติการขึ้นราคาน้ำมัน แก๊งหุงต้ม เป็นต้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กลุ่มชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร พนมไพร และฝายธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-พนมไพร และฝายธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  16  17  18  19  20  21  22  23  24  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40602    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today