ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สถานีที่ 7 จาก “สถานีศรีปทุม” กลับมาเป็น “สถานีบางบัว” ดังเดิม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีการนำเสนอข่าวสารเรื่องสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ของจังหวัดราชบุรีสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กลุ่มไทยศรีวิไลย์ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบการรับนักเรียนสอบเข้าแบบพื้นที่บริการ และขอให้ตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน จำนวนประมาณ 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรณีแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาพระสงฆ์ผู้ใหญ่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอดถอนร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีขอให้พิจารณาชะลอการให้สัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช เอราวัณ รวมถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติอื่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง และสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารงานในการไฟฟ้านครหลวง และขอให้พิจารณากำหนดกิจการสหกรณ์ไว้ในกฎกระทรวง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโช่แห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคดีแชร์ลูกโซ่โดยด่วน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ กับพวก ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการตามนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ ตรวจสอบ แผนที่แนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงให้ครอบคลุมพื้นที่ 13 หมู่บ้าน 28 ชุมชน ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานโครงการจัดการป่าอเนกประโยชน์เพื่อการจัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สมาคมประมงอวนล้อมจับ (ประเทศไทย) ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอาชีพประมงอวนล้อมจับ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการทางด้านกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติในการทำการประมง ส่งผลให้ชาวประมงได้รับความเสี่ยงที่อาจจะทำผิดกฎหมายได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบวิสาหกิจเพื่อการจัดการชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความอนุเคราะห์นำมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอขอบคุณและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับข้าราชการตำแหน่งปลัดอำเภอ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ตัวแทนจำหน่ายบริษัทรถยนต์ผู้นำเข้า และตัวแทนชมรมรถยนต์ผู้นำเข้า ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่แก้ไขปัญหาให้กับตัวแทนฯ ที่ได้รับผลกระทบกรณีกรมศุลกากรได้ประกาศยกเลิกคำสั่ง กรมศุลกากร ที่ 317/2547 เรื่อง แนวทางการพิจารณาราคารถยนต์นั่งสำเร็จรูปซึ่งมีผลทำให้การเก็บอัตราภาษีสรรพสามิตนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นมาก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 กลุ่มไทยศรีวิไลย์ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบการกำหนดราคาขายหนังสือที่เขียนและแต่งโดยนักวิชาการจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 แต่งตั้งกรรมการอิสระตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของแม่ทัพภาคที่ 4 กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างทหารกับผู้ประกอบการโรงแรม ป่าตอง พารากอน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาชะลอการให้สัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช เอราวัณ รวมถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติอื่น จนกว่าจะมีมาตรการ และกฏระเบียบ ที่ปรากฏชัดเจนว่าประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเครือข่ายฯ เห็นว่าประเทศไทยจะเสียหายและสูญเสียความมั่นคงของประเทศชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 กลุ่มสมัชชาคนจน เขื่อนปากมูล ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้มีการเจรจาเป็นทางการโดยมีตัวแทนของรัฐบาลกับสมัชชาคนจน กรณีราษฏรได้รับผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ภายใน 30 วัน และขอให้หน่วยงานต่างๆ ยุติการดำเนินการที่เกี่ยวกับเขื่อนปากมูลไว้ก่อน จนกว่าจะมีการเจรจาแล้วเสร็จ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ระงับหรือชะลอการโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงข่ายหลักของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับขอคัดค้านการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จํากัด (NBN Co.) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จํากัด (NGDC Co.) ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กร อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  18  19  20  21  22  23  24  25  26  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40614    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today