ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้แทน ฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 เพื่อเข้าไปบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนแนวทาง การจัดหาผู้รับจ้างหรือการใช้เอกชนบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (CESS) แทนการยางแห่งประเทศไทย โดยสหภาพฯ เห็นว่าควรยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร ชาวสวนยาง โดยให้ความสำคัญกับภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นกลไกของรัฐบาลที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมมาจัดสรร ด้านการให้บริการสาธารณะ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มลูกหนี้ทั่วประเทศภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ และกฎหมายอื่นเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายและปกป้องการแสวงหาผลประโยชน์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 สมาชิกกองทุนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านโสกก้านเหลือง (กองทุนสัจจะ) ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กองทุนดังกล่าวจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ รัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดพิจารณาการดำเนินการเจรจาเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับเงินกู้ของโครงการบัญชีร่วม เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงการคลังโดยเร็ว เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะตัวแทนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้มีการพิจารณา รับรองบัญชีการสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เนื่องจากเกรงว่าเมื่อมีการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นเหตุให้ต้องถูกลดเงินเดือน ซึ่งเป็นการเสียสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานเลขาธิการทันตแพทย์สภา ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ให้สำเร็จโดยเร็ว เนื่องจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ทางด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน อีกทั้งต่อประชาชนในวงกว้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนกระบี่และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยแต่งตั้ง จากกรรมการที่มีความเป็นกลาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ พร้อมด้วยสมาชิกที่เป็นกลุ่มคนขับรถรับจ้าง (แท็กซี่) ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีสื่อบางแขนงเสนอหัวข้อข่าวโดยไม่รับฟังข้อเท็จจริง ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของผู้ขับรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เดินทางที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกคำสั่ง บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และ คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 9/2561 เรื่อง คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มไทยศรีวิไลย์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ และภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ได้เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดหาซื้อหนังสือสนับสนุนโรงเรียนทั่วประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กลุ่มผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักร และสมาชิกสหกรณ์ผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักร จำกัด ได้เดินทางที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ผู้บริหารประเทศเยี่ยมเยียน และพบปะผู้ค้ารายย่อยตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ค้าฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ ให้กับสมาชิกกลุ่มสหพันธ์ฯ ที่ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ได้เดินทางที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขปัญหาการพนัน กับขอให้กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษ ของการพนัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ 6 สมาคม ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์มีราคาสูง ส่งผลให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องประสบปัญหาขาดทุน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มราษฎรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อำเภอแม่วางและอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกกลุ่มราษฎรฯ ซึ่งเป็นเกษตรกร จำนวน 242 ราย กรณีประสบสภาวะขาดทุนจากผลผลิตหอมหัวใหญ่มีราคาตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่จัดสรรปิโตรเลียม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรพื้นที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการใช้อำนาจประกาศขยายแนวเขตที่ดินเพื่อกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมายใหม่เพิ่มเติมมากกว่า 2,658 ไร่ ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทับที่ดินทำกินของประชาชนโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  19  20  21  22  23  24  25  26  27  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40636    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today