ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกกฎกระทรวงคมนาคมว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560 เนื่องจากส่งผลให้ ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะส่วนบุคคล (แท็กซี่) ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร้องเรียนการบริหารงานของโรงเรียนเซนต์คาเบเรียล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงออก โดยเสรีภาพตามมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มราษฎรชุมชนคลองบางโพธิ์ (เหนือ) ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ ไทรน้อย – แจ้งวัฒนะ เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงชุมชน จึงเกรงว่าอาจก่อให้เกิด ความเสียหาย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในระยะยาว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีถูกบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ใช้พยานหลักฐานเท็จฟ้องร้องดำเนินคดี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเล กระบี่ – เทพา ยุติโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเทพา จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายุติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและกระบี่ รวมทั้งยกเลิกการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการฯ ดังกล่าว โดยขอให้หาแหล่งพลังงานที่มีความสอดคล้อง กับสภาพของพื้นที่เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่ระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จำนวน 29 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายุติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เนื่องจากเครือข่ายฯ เห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายเกษตรกรของพระราชา จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2553 และวันที่ 3 กันยายน 2556 เพื่อสามารถนำมาแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศได้พักค้างคืนบริเวณบาทวิถี หน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อรอฟังผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าว เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดการดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสัมปทานปิโตรเลียม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะสาย 1269 1270 และ 1516 จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบ การดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบกในการออกใบอนุญาตให้บริษัทลาดกระบัง วิ่งรถทับเส้นทางกับ รถโดยสารประจำทางในพื้นที่เดิม ซึ่งเป็นการพิจารณาอย่างเป็นธรรมตามหลักการและมีการเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการเอกชนหรือไม่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดการพิจารณาจัดเวทีรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสัมปทานปิโตรเลียม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกฯ โดยขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พิจารณาปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรอบระยะเวลาสำหรับสมาชิกฯ ผู้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยขอให้ปรับแก้ไขเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอสนับสนุนการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งขอให้เร่งรัดการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และด้านเศรษฐกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งขอให้พิจารณาถอนฟ้องการดำเนินคดีกับสมาชิกเครือข่ายฯ ทั้ง 17 ราย เนื่องจากสมาชิกเครือข่ายต้อง ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุของเสือโคร่งสายพันธุ์ไซบีเรียซึ่งอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์อุบลราชธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ซึ่งได้มีกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 โดยขอให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดการพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว ภายใน 90 วัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอประเด็นประกอบการชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง และตอบข้อซักถาม ของกระทรวงพลังงานในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสัมปทานปิโตรเลียม อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสัมปทานปิโตรเลียม และชะลอการให้สัมปทานออกไป พร้อมทั้งกำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายใน 1 สัปดาห์ โดยขอให้มีสื่อมวลชนร่วมด้วย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริง สู่สาธารณะ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  20  21  22  23  24  25  26  27  28  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40622    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today