ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เครือข่ายสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติด้านพลังงาน โดยขจัดปัญหาการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จำกัด จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดิน สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 กลุ่มฆราวาสและพระภิกษุสงฆ์วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขับไล่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ออกจากวัดดังกล่าว มูลเหตุเกิดจากการยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดฯ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 กลุ่มไทยศรีวิไลย์ จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... โดยมีความเห็นว่า ควรขยายระยะเวลาตั้งแต่ 90 - 180 วัน เพื่อให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีเวลาเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 กลุ่มปกป้องสิทธิคนขับรถแท็กซี่ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างที่ซื้อรถใหม่สามารถ จดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง และติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 โดยให้เป็นไปตามหลักสิทธิและเสรีภาพในการใช้เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือที่ซึ่งมีระบบ GPS ประกอบ ในเครื่องอยู่แล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 สหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทย และกลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ซึ่งสหภาพฯ และกลุ่มฯ เห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนนโยบาย การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายประสบปัญหาสภาวะขาดทุนหรือปิดกิจการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเรื่องการกำหนด ผังเมืองเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ แห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้เดือดร้อน จำนวนประมาณ 80 ราย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามกรณีการตรวจสอบบริษัท ว่าดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจหรือไม่ และขอให้ติดตามคดีแชร์ลูกโซ่อย่างใกล้ชิดเพื่อหยุดยั้งวงจรดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาบังคับใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีการค้ามนุษย์ของสถานบริการอาบ อบ นวด Victoria Secret อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กลุ่มชมรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้สินวิกฤต จำนวน 7 คน ได้เดินทางมา ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินวิกฤตข้าราชการครู โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนข้าราชการครู อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กลุ่มราษฎรหมู่ที่ 1 2 และ 3 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 32 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะด้านกลิ่น อันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 โดยเห็นควรกำหนดให้ข้าราชการทุกประเภท ทุกสังกัด และองค์กรอิสระ ที่อยู่ระหว่างการดำรงตำแหน่ง ห้ามรับของขวัญ หรือสินทรัพย์อื่นใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากอาจส่งผลให้นำไปสู่ระบบอุปถัมภ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 กลุ่มราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หลอมหล่อทองแดง เก็บรวบรวมแบตเตอร์รี่ ของบริษัท มงคลไทยและธุรกิจ จำกัด ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยขอให้จัดประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ดำเนินการเรียกคืนท่อก๊าซ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และขอให้ยกเลิกการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การให้สัมปทานปิโตรเลียม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ จำนวน 6 คน และวันที่ 10 มกราคม 2561 ผู้แทนบริษัท นิช คาร์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการประกาศยกเลิกคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 317/2547 เรื่อง แนวทาง การพิจารณาราคารถยนต์นั่งสำเร็จรูป จนกว่ากรมศุลกากรจะมีแนวทางและมาตรการอื่นมารองรับการชำระภาษีนำเข้ารถยนต์ เนื่องจากการประกาศยกเลิกคำสั่งฯ ดังกล่าว มีผลต่อการคำนวณภาษีนำเข้ารถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการร่วมฯ เห็นว่าการปรับอัตราค่าจ้างฯ ดังกล่าว ต้องไม่เท่ากันทั้งประเทศและไม่สูงเกินไป รวมทั้งควรเป็นไปตามความสามารถฝีมือแรงงาน ประสบการณ์ และทักษะของแรงงาน โดยยึดหลักในการปรับค่าแรงงานประจำปีที่เป็นมาตรฐานสากล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 กลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอแนวทางการจัดระบบการจัดการข้อมูลแรงงานต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณา กรณีของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด บริหารงานไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ส่งผลให้องค์กรได้รับความเสียหาย อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  21  22  23  24  25  26  27  28  29  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40606    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today