ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งเพิกถอน การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้พ้นจากตำแหน่งครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด ทำให้ไม่ได้รับสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยาฯ เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 กลุ่มราษฎรชุมชนบ้านในลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรชุมชนบ้านในลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากกลุ่มราษฎรได้ถูกบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดิน และมีเอกสารสิทธิการครอบครองฟ้องขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ฯ เป็นเหตุให้ไม่มีที่อยู่อาศัย จึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกองทัพภาคที่ 4 พิจารณาแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับกลุ่มราษฎรต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สมาคมการค้าพืชไร่ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กระทรวงพาณิชย์คงมาตรการ 3 ต่อ 1 (กำหนดให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดภายในประเทศ จำนวน 3 ส่วน ต่อการนำเข้าข้าวสาลีจำนวน 1 ส่วน) เนื่องจากมาตรการดังกล่าวผลักดันราคาข้าวโพดภายในประเทศให้มีราคาสูงขึ้น จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น หรือให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการอื่นเช่นเดียวกันมารองรับทดแทน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กลุ่มอาสาสมัครประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณานำมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร กลับมาปรับปรุงหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แล้วนำเสนอ ครม. พิจารณาให้อีกครั้ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กลุ่มอาจารย์และนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการออกรหัสสถานศึกษาให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน รวมทั้งขอให้ปฏิบัติตามมาตรา 14 มาตรา 61 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสนับสนุน หรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามกฎหมาย และขอให้จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันพบว่าประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่ฯ ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมถูกทำลายอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 กลุ่มอาจารย์โรงเรียนอนุบาลผลิใบ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากรณีมีการออกใบอนุญาตให้โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำพริกแกงกึ่งสำเร็จรูป และสำเร็จรูป บางบริษัทประกอบกิจการใกล้โรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กนักเรียนและประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนด้านมลพิษ และสุขภาพอนามัย อันเกิดจากจากกรรมวิธีการผลิต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับ การขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล ปีการผลิต 2560/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กรณีผ่อนผัน การบรรทุกอ้อยในระดับความสูง 3.8 เมตร ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงเป็น 3.6 เมตร ซึ่งส่งผลให้ชาวไร่อ้อยต้องแบกรับภาระต้นทุนจากการบรรทุกอ้อยที่เพิ่มขึ้น และทำให้ไม่สามารถตัดและส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ได้ทันฤดูกาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย และศูนย์ประสานงานเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จำนวน 11 คน ได้เดินทางมา ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากนโยบาย การเปิดนำเข้าเสรีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่ และราคาอาหารสัตว์ที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ประสบปัญหาสภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำสำหรับเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่รายย่อย พร้อมทั้งขอให้พิจารณาปรับแก้ไขคำนิยาม ระบบเกษตรกรพันธสัญญา และเกษตรกร มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 เพื่อลดข้อจำกัด และการกีดกันเกษตรกรในการเข้าถึงการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ตัวแทนกลุ่มธรรมาภิบาล กับตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น จำนวน 2 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับแต่งตั้งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากเครือข่ายเห็นว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสุรา โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อเยาวชน และขอให้จัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ให้ครบถ้วนและครอบคลุมรอบด้าน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เครือข่ายองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากรณีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... มิได้ผ่านการจัดทำตามมาตรา 77 และไม่เป็นไป ตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และขอให้ยุติไว้เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อยกร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ขึ้นมาใหม่ โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างพระราชบัญญัติฯ ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเรียกคืนทรัพย์สิน ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในส่วนของท่อก๊าซ ก่อนหมดอายุความในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยด่วน รวมทั้งขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 พระภิกษุสงฆ์วัดสังฆทานและกลุ่มฆราวาส จากตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวนประมาณ 20 ราย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีทรัพย์สินของวัดฯ และมูลนิธิที่อยู่ในความดูแลของวัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเครือข่ายชาวบ้านตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านกรณีที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะแปรรูป ของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด อยู่ใกล้แหล่งชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ ฯลฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็นไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานขาดความโปร่งใส อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซบาย จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท มิตรผลไบโอ พาวเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด ในพื้นที่ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบในภาพรวม ของโครงการฯ ที่ชัดเจน ซึ่งกลุ่มฯ เห็นว่ามิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมา ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตยางพาราไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้กลไก พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มอนุรักษ์เกาะดอนคำพวง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเกาะดอนคำพวง แปลงที่ 1 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร และแปลงที่ 2 ตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และขอให้มีคำสั่งประกาศให้ที่ดินบนเกาะดอนคำพวง ในแปลงที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งดำเนินการปฏิรูประบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยขอให้ผู้ประกันตนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40574    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today