ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินคดีกับบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการประกอบกิจการทำเหมืองทองคำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินคดีมีความล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ได้รับความเสียหายจากการดำเนินกิจการของบริษัทดังกล่าวฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนกรณีการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... เนื่องจากเครือข่ายเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามมาตรา 58 และมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวมทั้ง มิได้ดำเนินการตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตร จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากรณีสมาชิกสมาคมฯ ยื่นขอรับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล หากแต่มิได้นำส่งรายได้จากการขายสลากฯ เข้าสู่บัญชีของสมาคมฯ แต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก และเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ กำหนดแนวทาง มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจำหน่ายเกินราคาที่ได้กำหนดไว้ และให้มีการตรากฎหมายที่กำหนดบทลงโทษสถานหนักบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และฉบับแก้ไขปรับปรุง ปี พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอให้มีการจัดตั้ง “กระทรวงการข้าว” เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทางด้านการจัดการสินค้าข้าวของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อระบบการพัฒนาข้าว และชาวนาไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยขอให้ชะลอ การออกร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ไว้ก่อน เพื่อดำเนินการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกรณีการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สิน ขอให้พิจารณานำรายได้เข้าสู่การรถไฟฯ เพื่อการพัฒนากิจการรถไฟฯ ต่อไป รวมทั้ง ขอให้ยุติการดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟฯ 2 บริษัท เนื่องจากผลการศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบโดยรอบด้านแล้ว ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อพัฒนาการรถไฟฯ ในอนาคตแต่ประการใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มคนรักบ้านเกิด จังหวัดเพชรบุรี จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ให้แก่โรงงานฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณแหล่งชุมชน และสถานที่สำคัญหลายแห่ง รวมทั้ง อยู่ใกล้ลำคลองที่ประชาชนใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับอันตรายจากมลพิษที่เผาไหม้ขยะ และก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 11 คน ได้เดินทาง มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอดถอน ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เนื่องจากร่างพระราชบัญัติดังกล่าว ตรากฎหมายไม่ตรงกับหลักการและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติมิได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน้าที่ของรัฐในการจัดบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาปฏิรูปการใช้อำนาจของศาลหรือผู้พิพากษา โดยเห็นควรให้กำหนดกรอบแนวทางในการใช้ดุลยพินิจโดยอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ รวมทั้งให้กำหนดบทลงโทษของการกระทำฝ่าฝืนที่ชัดเจน และขอให้เร่งรัดการดำเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาตามวิธีการกฎหมายบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมา ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา รวมถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ฯลฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มประชาชนชุมชนเดชาพัฒนา 87 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความอนุเคราะห์การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรั้วกั้นทางเข้า – ออกถนนให้กับประชาชน ในชุมชนเดชาพัฒนา 87 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากการรถไฟฯ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (รถไฟสายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และเปิดให้ใช้ช่องทางสัญจร เพียง 2 เมตร เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 กลุ่มชาวบ้านและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการฝังกลบขยะในพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กรณีเห็นชอบให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท โครงข่ายบอร์ดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) และบริษัท โครงข่าย ระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co.) เนื่องจากการจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของประชาชนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งขอให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง ฝ่ายบริหาร และประชาชน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท โทโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการผูกขาดของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัทเอกชน และเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้ใช้บริการในราคาที่เป็นธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งมะค่า จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เกษตรกรผู้สูงอายุ และเกษตรกรที่ใช้เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เนื่องจากสมาชิกกองทุนฯ ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (หนี้) ไว้กับสำนักงานกองทุนฯ แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแต่อย่างใด ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เนื่องจากเกษตรกรบางรายถูกดำเนินคดี และยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มูลนิธิเมาไม่ขับ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สมาคมส่งเสริมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาระงับคำสั่งย้าย นายอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (นายเพชร สุพพัตกุล) ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากนายเพชรฯ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนอย่างแท้จริง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) จำนวน 25 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน โดยขอให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองวังหีบ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองวังหีบ ในพื้นที่ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ และวิถีชีวิตของชุมชนโดยตรง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผู้ประกอบการเจ้าของอาคารศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน อาคารร้านหนังสือดอกหญ้า และอาคารสำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากหน่วยงานรัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารฯ ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฯ ซึ่งไม่เพียงพอ ต่อการฟื้นฟูกิจการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 กลุ่มสหกรณ์บริการท่องเที่ยวเกาะลันตา จำกัด จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาจัดระเบียบรถโดยสาร ไม่ประจำทาง ในพื้นที่เกาะลันตา เนื่องจากได้มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งบางรายนำรถรับจ้างสาธารณะ วิ่งให้บริการนอกเส้นทาง และมีการเรียกเก็บอัตราโดยสารแบบเหมาจ่าย ซึ่งขัดต่อระเบียบการเดินรถประจำทาง หมวด 10 ทำให้สหกรณ์บริการท่องเที่ยวเกาะลันตาฯ ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบใหม่ดังกล่าว อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  23  24  25  26  27  28  29  30  31  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40617    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today