ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดิน ที่ออกทับพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์โดยมิชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล ตามรายงานการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งรายงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคำพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มศึกษาพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ การพัฒนาและร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยขอให้หน่วยงานรัฐบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) อย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 กลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการร่วมลงทุนกับบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยขอให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน ของบริษัทฯ นำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายฯ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการปฏิรูปตำรวจ โดยการปรับโครงสร้างตำรวจ และแยกงานสอบสวนออกจากการกำกับดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งการโอนหน่วยงานภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้ง 11 หน่วย ไปสังกัดกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน และเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบนโยบายปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากส่งผลให้ราษฎรซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ได้รับ ความเดือดร้อน กับขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งขอติดตามความคืบหน้าและสรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยทับซ้อนในที่ดินของรัฐ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ การพิจารณาของศาลจังหวัดตรัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอดถอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนำการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจใหม่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรม และชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก บริษัท ราชธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามวรวิหาร อันเป็นที่ดินมรดกตามพินัยกรรมของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ที่ได้โอนมรดกให้แก่วัดธรรมิการามฯ และต่อมา บริษัท ราชธานีฯ ได้นำที่ธรณีสงฆ์มาจัดสรรและขายให้แก่ประชาชนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้ไม่ได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ธรณีสงฆ์แต่อย่างใด และได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัทฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 กลุ่มพิทักษ์ธรรม จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ตามร่างพระราชบัญญัติ การพัฒนาการดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เนื่องจากเห็นว่าร่างฯ ดังกล่าว มีองค์กรการทำงาน ที่ซ้ำซ้อนกับรัฐวิสาหกิจ เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มนายทุนแทรกแซง และอาจจะนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทเอกชนในอนาคต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 พนักงานและอดีตพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดกระทรวงการคลังเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีกรณีคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประกันความเสี่ยงเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กรณีเงินสมทบรวมกับผลประโยชน์เงินสมทบ หากได้รับน้อยกว่าเงินที่ควรจะได้รับจากกองทุนบำเหน็จ หลังหักภาษี ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จะจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ที่สิ้นสมาชิกภาพ เฉพาะพนักงานที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2540 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบนั้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันความไม่เข้าใจระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สมาคมไทยธุรกิจเกษตร จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการยกเลิกและจำกัดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเกษตรในด้านการควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ราษฎรในพื้นที่ หมู่ 8 หมู่ 9 และ หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการกรณีเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ กรมราชทัณฑ์ รังวัด ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร และขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทให้แก่นายทุน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 วิสาหกิจชุมชนเพาะเชื้อหอยนางรมคลองลาวน จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรม ในพื้นที่คลองลาวน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กรณีสำนักงานบริหารจัดการ ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ (ระยอง) ได้ประกาศให้พื้นที่คลองลาวนเป็นพื้นที่ป่า และอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนทับซ้อนกับประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ที่อนุญาต ให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงหอยนางรมในพื้นที่คลองลาวนได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากการออกประกาศฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชา การเกษตรพิจารณาระงับการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จำนวน ๒ ชนิด ได้แก่ สารพาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอส และหากยังไม่ได้มีการจัดประเภทของสารเคมีทั้ง ๒ ชนิด เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (ห้ามให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง) ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไข โดยการลดจำนวน การนำเข้าสารเคมีดังกล่าว ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ที่มีความเสี่ยงสูง กรณีมีมติให้เพิกถอนทะเบียนและไม่ต่ออายุทะเบียนฯ รวมทั้งให้จำกัดการใช้สารไกลโฟเซตในเขตชุมชน และพื้นที่ต้นน้ำ เป็นต้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มผู้ค้าขายในตลาดนัดนินจา จำนวนประมาณ 90 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ค้าบริเวณตลาดนัดสี่แยกพลับพลา (ตลาดนินจา) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กรณีหน่วยงานของรัฐ ได้ปิดประกาศให้กลุ่มผู้ค้าย้ายร้านค้าออกจากพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 กลุ่มผู้ผลิตโฟมบรรจุอาหาร จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการประชาสัมพันธ์โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และขอให้สร้างความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้กับประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมา ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการแก้ไขปัญหา กรณีได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ และผลกระทบ จากนโยบายของรัฐ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 กลุ่มประชาชนผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนประชานิเวศน์ 3 และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกการก่อสร้างถนนตัดผ่านเคหะชุมชนประชานิเวศน์ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในการดำเนินโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าว ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ในการพิจารณาคัดเลือกเส้นทาง ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง วิน MRT เพชรบุรี จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซอยเลิศแก้ว 1 เขตห้วยขวาง กทม. และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง MRT เพชรบุรี เนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานแอร์พอร์ตลิงค์ ปัจจุบันการก่อสร้างสะพานฯ แล้วเสร็จ แต่วินซอยเลิศแก้วฯ ไม่กลับไปจอดที่จุดเดิม ทำให้ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 40 คน นำ ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเว้นการเรียกเก็บภาษีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมที่เป็นฟาร์มโคนมแบบครัวเรือน เนื่องจากส่งผลให้เกษตรกร มีค่าใช้จ่ายในการจัดการฟาร์มที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนต้องแบกรับภาระความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  24  25  26  27  28  29  30  31  32  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40638    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today