ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 กลุ่มเกษตรกรบ้านไร่พิจิตร จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรผู้สูงอายุ สมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร และขอให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มีมติให้จัดเกษตรกรดังกล่าว ให้อยู่ในกลุ่มของเกษตรกรที่ต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ประธานกรรมการบริหารบริษัท สงวนไบโอพาวเวอร์ จำกัด และคณะ จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่บริษัท สงวน ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และขอให้เร่งรัดการดำเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรีกรณีดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด เนื่องจากมีพฤติการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดินส่อไปในทางทุจริต ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้สหกรณ์โคนมฯ ได้รับความเสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 สมัชชา 9 เขื่อน 1 แม่น้ำนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนและทำลายสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนชมรมทันตอาสา จำนวน 300 ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากำหนดให้ เครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์สากลของการควบคุมเครื่องกำเนิดรังสี และมีอัตราโทษทางอาญาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ประกอบกับเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อยู่แล้ว อีกทั้งหากมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในด้านระบบการให้บริการและคุณภาพการรักษาต่ำลงอีกด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอร่าง พระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. .... เพื่อคุ้มครองให้ทองคำ เป็นทรัพย์สินและสร้างความมั่นคงของประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เครือข่ายชุมชน ตำบลกลางดง ตำบลดงพญาเย็น ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสระบุรี จำนวน 33 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.) และโครงการฟาร์มโคเนื้อ สร้างอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรนำโค-กระบือไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม เสริมสร้างรายได้ผู้เข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า ในการประกาศเป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าไม้ทับซ้อนที่ดินทำกิน ของราษฎรโดยไม่มีการพิสูจน์สิทธิในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และเพิ่มเงินทุนให้แก่เกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาให้ราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินสามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมิให้นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแม่สาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดการตรวจสอบกรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สูบน้ำจากพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่เห็นชอบให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co.) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มนักลงทุนไทยใน 7 ประเทศแอฟริกา จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนตามแผนส่งเสริม การส่งออกเชิงรุกเฉพาะกิจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบประชารัฐให้มีประสิทธิผล โดยขอให้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อพิเศษจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เพื่อสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนไทยใน 7 ประเทศแอฟริกา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินค่าจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 กลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณา กรณีมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาราชการครูแนวใหม่ รวมทั้งขอให้ดำเนินการพัฒนาครูในรูปแบบเดิม และไม่ผูกพันกับการเลื่อนวิทยฐานะ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุงและจังหวัดภาคใต้ จำนวน 4 คน ได้เดินทางมา ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหายางพาราและปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางพิเศษ สายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านโครงการก่อสร้างทางพิเศษ สายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ โดยไม่ได้ทำประชาพิจารณ์แต่อย่างใด ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กลุ่มชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ดูหมิ่นเจ้าพนักงานระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่เกาะทะลุ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  25  26  27  28  29  30  31  32  33  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40625    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today