สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง Icon ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
เนื้อหา   
   วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
            วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 
 อ่านต่อ
  โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต : คิดดี ทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
        เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจำเริญ  ยุติธรรมสกุล  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวนเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมธำรงค์นาวาสวัสดิ์ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบาล 


 อ่านต่อ
              วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจำเริญ  ยุติธรรมสกุล  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
           เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายจำเริญ  ยุติธรรมสกุล  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวนเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
       วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
 
 อ่านต่อ
  พันตำรวจโท เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาฯ อ่านต่อ
    อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 63 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 14133    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today