ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดสุคันธาราม และโรงเรียนสุโขทัย กรุงเทพมหานคร โดยที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางเพลินพิศ โพธิสัตย์) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบิตการต่อต้านการทุจริต (นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย) ผู้แทนผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑ ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดสุคันธาราม โดยมีพระครูมงคลวิลาส (เดชาธร ปริยตฺติธโร) เจ้าอาวาสวัดสุคันธาราม เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนสุโขทัย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเชียงรากน้อย และโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเชียงรากน้อย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดรังสิต และโรงเรียนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดรังสิต โดยมีพระปลัดบุญล้อม ยุตฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดรังสิต เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดรังสิตนางเสาวนีย์ ดาบทอง  อ่านต่อ
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง และโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีนักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดดอนเมือง โดยมีพระปริยัติโศภณ เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง เจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ภูมี รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ นางสาวเอื้อมพร ใจใหญ่ รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป นายสุพจน์ จ้อยสูงเนิน รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคลากร เป็นผู้รับมอบซึ่งวัดและโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดน้อยนพคุณ และโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดน้อยนพคุณ โดยมีพระครูปลัดโกมินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณเป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โดยมี นางลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เป็นผู้รับมอบซึ่งวัดและโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดประชาระบือธรรม และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี ) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ(นายนพพร บุญแก้ว) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดประชาระบือธรรม และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดโสมนัส และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร โรงเรียนวัดโสมนัส และโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (นายนพพร บุญแก้ว) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดโสมนัสราชวรวิหาร และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดโสมนัส และโรงเรียนราชวินิต มัธยม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ) นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ สปน. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย และได้ถวายถังรองรับขยะให้ทางวัดโดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.9 ) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นผู้รับถวาย และได้มอบถังรองรับขยะให้กับโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรด้วย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 40 แห่ง ได้แก่ วัด จำนวน 24 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 16 แห่ง เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมด้วยนายอิทธิพล ช่างกลึงดีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กรณีการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ
  วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์) ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ประมาณ 180 คน ประกอบด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ) ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่และสมาชิกในฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ห่มดินด้วยวัสดุธรรมชาติปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบบริเวณโคกและหนองจำนวน 20,000 ต้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับกระทรวงการคลัง ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมทั้งสิ้น 185 รายและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการชดเชยรายได้ฯ รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง  อ่านต่อ
  ขอเชิญชวนชาว สปน. ติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ผ่านแอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา และกดติดตาม Facebook "จิตอาสาพระราชทาน" https://www.facebook.com/royaljitarsa/ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (พันเอก พงศ์วิชญ์ คงทน) พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 โดยมีผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนให้การต้อนรับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 พร้อมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวักกาญจนบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พบปะตัวแทนภาคประชาชน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนประชาชนและชุมนุม และตัวแทนผู้ประกอบการอิสระ ในเวที “นายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาจากประชาชน” โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เข้าร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นการพูดคุยสะท้อนปัญหาโดยตรง เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำไปขับเคลื่อน แก้ไข ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มต่างๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชน กรณีขอให้พิจารณาทบทวนขั้นตอนการตรวจสอบคัดกรองสินค้าที่นำเข้าและส่งออก บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและปาฐกถาพิเศษเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 300 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 16084    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today