ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธงชัย ลืออดุลย์) และผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) รวมทั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ประธานการประชุมหารือกรณีขอให้พิจารณาช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเยียวยาจากห้างเทสโก้ โลตัส ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ร้องกรณีบิดาของผู้ร้องได้รับอุบัติเหตุจากความประมาทในการปฏิบัติงานของพนักงานห้างเทสโก้ โลตัส และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามสมควร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ในฐานะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของ ขปส.  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) พร้อมด้วยคณะทำงานได้ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการวัดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง โดยมีผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมหารือ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินในที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบัวเสียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย (นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน (ภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานที่เป็นส่วนราชการและผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ประธานคณะทำงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความเข้าร่วมรับฟังการประชุมสรุปผลการวิจัย เรื่อง “จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วย และวิธีการกำจัด” มีข้อสรุปว่า ปัจจุบันผู้วิจัยได้ค้นพบสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น และจะดำเนินการจดสิทธิบัตรและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไว) เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 100 คน ทั้งนี้ถ่ายทอดเสียงโดยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก FM 94.25 MHz อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือ และพบปะประชาชนเพื่อติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย และตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 298 ราย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ) ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานส่งเรื่องจังหวัดพิษณุโลกพิจารณา จำนวน 36 เรื่อง โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ดำเนินการจนได้เป็นที่ยุติ จำนวน 26 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 10 เรื่อง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง (นายชื่นชอบ คงอุดม) ประธานประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมจากการนับเวลาราชการทวีคูณของข้าราชการบำนาญในช่วงการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงานได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นต้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ผ่านกลไก CCEO บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เป็นประธานการเจรจาหารือเพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินในเขตป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพดล พลเสน) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย (พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของราษฎร ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และตัวแทนราษฎรฯ จำนวน 26 คน เข้าร่วมประชุมหารือ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) กรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนสมัชชาคนจน (สคจ.) โดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานุการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเจดี โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงษ์) เป็นประธานการประชุมหารือกรณีกลุ่มสหพันธ์เกษตรกร และข้าราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มมวลชน โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ(นายสรสินธุ ไตรจักรภพ) ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสมพาศ นิลพันธ์) และตัวแทนกลุ่มสหพันธ์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 (นายชวลิต ชูขจร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 12 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวจรรยา อักกะรังสี และนางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเทิง  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 787 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 22876    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today