ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับสิทธิเงินชดเชยพิเศษฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเรียกร้อง โดยให้มีคำสั่งรับรองสิทธิของชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน้ำ กรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำลำน้ำ กับขอให้คืนสิทธิทะเบียนเรือประมงพาณิชย์ และพิจารณายกเลิกมาตรา 34 ในพระราชกำหนด การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ใช้มาตรา 44 ในการกำหนดมาตรฐานการทำเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางการผลิตมาตรฐานสากล GPA และขอคัดค้านการประกาศยกเลิกสารเคมีเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มทหารผ่านศึก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน และครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีที่ดิน ทำกินเป็นของตนเอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สมาพันธ์คนงานรถไฟ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อนำมาทบทวนใหม่ โดยขอให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างฯ ดังกล่าว และขอให้ศึกษารายละเอียดด้านรายได้ กรณีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งขอให้ยุติการดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟ แห่งประเทศไทย 2 บริษัท คือบริษัทเดินรถ และบริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน เพื่อทบทวนและศึกษาข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบต่าง ๆ อย่างรอบคอบ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สมาคมคนไทยไร้ที่ทำกิน จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกิน และจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่ บ้านคลองหวายเล็ก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กลุ่มพิทักษ์ธรรม จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการเปิดโอกาสให้เอกชนใช้โครงข่ายระบบสายส่งและสายจำหน่ายของ การไฟฟ้านครหลวงได้อย่างเสรี เนื่องจากการดำเนินกิจการใช้โครงข่ายฯ ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในระบบส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สมาคมชาวมันสำปะหลัง จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ยกเลิกการนำเข้าข้าวสาลี กากข้าวโพด และเอทานอลจากต่างประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ผู้แทนภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายอนุบัญญัติ 39 ฉบับ เพื่อให้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาคการผลิตที่มีความต้องการแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน รวมทั้งขอสนับสนุนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มวังช้างอยุธยา แล เพนียด จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียน นรม. ขอให้พิจารณาตรวจสอบการบริหารงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีอายัดช้างของวังช้างอยุธยา แล เพนียด จ.พระนครศรีอยุธยา และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการนำช้างไปแสดงนิทรรศการ ณ ประเทศเยอรมนี ส่งผลให้ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการเสนอข่าวฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวน การปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วม จากองค์กรแรงงานและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใส ร่วมทั้งเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม นายทุนเอกชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ราษฎรหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร กรณีเรือนจำกลางนครสวรรค์ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยา นักเรียนทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีสำนักงาน ก.พ. ยกเลิกเกณฑ์การคัดเลือกบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและมหาวิทยาลัยร่วมผลิตทั้งสองสายงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริษัทโครงการโรงไฟฟ้าขีวมวล ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการฯ เป็นเหตุให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องสิ้นสุดลง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กลุ่มราษฎร หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัด ตรวจสอบการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เนื่องจากมีเนื้อที่ลดลง ซึ่งจากเดิม มีเนื้อที่ 750 ไร่ ปัจจุบันคงเหลือ 170 ไร่ รวมทั้งตรวจสอบการครอบครองที่สาธารณประโยชน์ทุ่งต้นบก ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กลุ่มชาวไร่ยาสูบพื้นเมืองจังหวัดน่าน จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ให้ได้รับยกเว้นการปิดแสตมป์ยาสูบ ยาเส้นพันธุ์พื้นเมือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสืบทอดเจตนารมณ์ตามวิถีชุมชนของจังหวัดน่าน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อพิจารณากรณีมีเยาวชน อายุระหว่าง 14 – 18 ปี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พลุดอกไม้ไฟระเบิด ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการแสดงตำนานกระบี่ เมืองแห่ง 12 นักษัตร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กำกับดูแลกำหนดมาตรการที่ทำให้ราคามันสำปะหลังสอดคล้องกับต้นทุน และสภาวะตลาด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการจัดระเบียบ การใช้ที่ดินของรัฐตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทาง มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาปรับสถานะ ลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข และขอให้พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาค่าประสบการณ์แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามอายุงานที่สมาพันธ์ฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องไว้กับกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  26  27  28  29  30  31  32  33  34  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40586    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today