ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการปลูกป่า ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สภาองค์กรชุมชน ตำบลเขาค้อ ตำบลสะเดาะพง ตำบลริมสีม่วง และตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อ-วังชมพู และเขาโปกหล่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาชะลอการนำร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และขอให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 4 ฉบับ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยตรง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการดำเนินงานขององค์การคลังสินค้า (อคส.) กรณีเข้ามารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และประกันราคาปาล์มทะลายของเกษตรกร ซึ่งสมาพันธ์ฯ เห็นว่าควรให้เป็นไปตามกลไกตลาด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ปัญญาตรี ปัญญาโท ปัญญาเอก หรือเทียบเท่า เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับ อารยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และขอจัดตั้งสถาบันวิชชาราม สังกัดมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งชาติ หลักสูตรจิตอาสาวิถีธรรม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของรูปแบบการจัดการศึกษาฯ ของประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 กลุ่มมูลนิธิธนาคารต้นไม้ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ เพื่อสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชน มีรายได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ลดปัญหาความเลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาหนี้สิ้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 กลุ่มราษฎรชุมชนรวมใจไทย (4 ภาค) ด่านนอก จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรซึ่งถูกคำสั่ง ให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน แปลง สข. 1221 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 กลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณา ออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล และตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งขอให้เพิกถอนประกาศการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และพื้นที่ป่าที่ครอบคลุมทั้ง 3 ตำบล ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มตัวแทนผู้สอบผ่านตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาขึ้นบัญชีและขยายระยะเวลาผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการด้านประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 2 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่าในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ออกไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง และอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นทดแทน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยุติกระบวนการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และขอให้พิจารณากระบวนการแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพฯ ใหม่ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายให้มีความสมดุล มีกระบวนการสร้างการ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเท่าเทียม และขอให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เครือข่ายองค์กรประชาชน 42 องค์กร จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการ ปฏิรูปตำรวจ โดยการปรับโครงสร้างเป็นตำรวจจังหวัด และแยกงานสอบสวนเป็นอิสระจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งการโอนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้ง 9 หน่วย ไปสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย ทั่วกรุงเทพฯ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการแก้ไขปัญหา กรณีผู้ค้าหาบเร่ฯ ต้องประสบสภาวะการขาดทุนจากการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเห็นว่าสถานที่รองรับแห่งใหม่อยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสมกับการจำหน่ายสินค้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) เนื่องจากเป็นวิธีที่มีต้นทุนทางการเงินสูง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ปรับค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการสมัคร โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภา จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบการบริหารงาน ของเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กลุ่มชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง 7 วิชาชีพ ให้ครอบคลุมกับจำนวนที่มีการจ้างงานในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีมีการเปิดเผยพยานเกี่ยวกับคดีโดยการเผยแพร่ภาพ ต่อสื่อมวลชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กลุ่มสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่ และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  27  28  29  30  31  32  33  34  35  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40624    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today