ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายกลุ่มเกษตรพอเพียง - สมัชชาปศุสัตว์ภาคอีสาน จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมา ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัด การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเลี้ยงโคเนื้อของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรพอเพียง-สมัชชาปศุสัตว์ ภาคอีสาน เพื่อให้โครงการฯ สามารถขับเคลื่อนได้ทันต่อฤดูการผลิตและสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่และให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กลุ่มชาวบ้านชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านโครงการ สร้างสะพานต่างระดับและอุโมงค์ทางลอดของกรมทางหลวง ในการดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบ ทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) กับทางหลวงหมายเลข 3168 และถนนพลายงาม (แยกปราณบุรี) ของกรมทางหลวง เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าว ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแยกแร่ทองคำออกจาก พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 และแยกออกจากแผนแม่บทแร่แห่งชาติ เพื่อดำเนินการออกพระราชกำหนดและพระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครอง ควบคุมแร่ทองคำ ให้เป็นทรัพยากรของประเทศต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สมาพันธ์คนงานรถไฟ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อนำกลับมา ทบทวนใหม่ โดยขอให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างฯ ดังกล่าว และขอให้ศึกษารายละเอียดด้านรายได้ กรณีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งขอให้ยุติการดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟ 2 บริษัท คือบริษัทเดินรถและบริษัทซ่อมบำรุงราง รวมถึงศึกษาข้อดี ข้อเสียและผลกระทบอย่างรอบคอบ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาชะลอมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีเพิกถอนบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้จัดสอบเอง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และผู้ขอรับรองบัญชีเพื่อใช้ในการเลื่อนระดับและตำแหน่ง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. กลุ่มร่วมใจรักพิทักษ์สามัคคี จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีกรณีมีคำสั่งให้รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิณ จั่นตอง) กับคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศลและห้วยก๊ากว๊ากลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และขอให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กลุ่มเกษตรกรอ้อมพยศ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มจัดทำแผนปรับปรุงบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อไม่ให้น้ำเค็มไหลออกนอกบ่อ และแก้ไขปัญหาหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้กับเกษตรกรที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ กับขอให้ ธ.ก.ส. พิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่เกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กลุ่มทันตแพทย์ผู้ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี กรณีกลุ่มฯ ขอให้มีมติให้นำร่างกฎหมายควบคุมการใช้อุปกรณ์เอ็กซเรย์ฟันไปพิจารณาใหม่ โดยมิให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จึงขอให้ถอนร่างฯ ดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัตินิวเคลียร์ฯ มุ่งควบคุมสารกัมมันตรังสีและวัตถุนิวเคลียร์ และขอให้ทันตแพทย์ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม สมาคมการประมงจังหวัดตราด ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด และตัวแทนประชาชนชาวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ออกกฎระเบียบควบคุมและแก้ไขปัญหาการทำประมง ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการทำเรือประมง และปัญหาในการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือในการขนถ่ายสัตว์น้ำทางทะเล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กลุ่มตัวแทนชาวบ้านคลิตี้บน และคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ในพื้นที่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสารตะกั่วปนเปื้อนในลำห้วยดังกล่าวโดยเร่งด่วน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพข้าราชการครู ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม และอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 กลุ่มสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กฎหมายพิเศษ เกี่ยวกับการล่อลวงและบังคับเยาวชนให้ค้าประเวณี ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กลุ่มรถตู้หมวดบริการธุรกิจและท่องเที่ยว จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แยกรถยนต์นั่งไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รถตู้) ที่บริการให้เช่าเพื่อธุรกิจ และการท่องเที่ยวออกจากรถโดยสารสาธารณะไม่ประจำทาง หมวด 3 การประกอบการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดำเนินการจ่ายบำเหน็จค้างจ่าย พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลฎีกาให้กับอดีตเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการดำรงชีพ และแก้ไขปัญหาหนี้สินต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดโดยเร็ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 กลุ่มขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 กลุ่มสมัชชาคนจน จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลตามรายชื่อที่สมัชชาคนจนเสนอ และขอให้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนฯ เพื่อให้ปลาสามารถเดินทางมาวางไข่ในแม่น้ำมูลได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล โดยได้เรียนเชิญ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ผู้แทนกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนกลุ่มองค์กรประชาชนทุกกลุ่ม ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานด้านสาธารณสุข การศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพ และเป็นการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับ การยืมหนังสือเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจจะขัดต่อคำสั่ง คสช. ที่ 28/2558 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  28  29  30  31  32  33  34  35  36  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40551    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today