ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตัวแทนบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณี ขสมก. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ ศาลปกครองกลาง ที่มีคำสั่งให้ ขสมก. ดำเนินการตรวจรับรถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ซึ่งออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว ไว้ชั่วคราว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 กลุ่มราษฎรอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการเช่าที่บริเวณแหลมโตก ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จำนวน 48 ไร่ ของกรมธนารักษ์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเกาะกูดภายใต้โครงการธนาเลย์ บาย เดอะ ซี เนื่องจากราษฎรเห็นว่ายังไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 กลุ่มคณะอธิปไตยปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้คำศัพท์บนหลักหมุดที่ติดตั้งบนพื้นถนนที่มีการสัญจร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 กลุ่มสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ออกไปก่อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเกี่ยวกับปัญหา การบริหารงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 กลุ่มองค์กรเครือข่ายเกษตรกร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 กลุ่มพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทาง มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอให้สมาชิกหรือลูกจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 และแก้ไขปัญหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยขอให้สมาชิกกองทุนฯ ได้รับสิทธิมากกว่าการเป็นผู้รับสิทธิจากระบบบำเหน็จบำนาญกลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีจบการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 กลุ่มผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งยกเลิกหาบเร่-แผงลอย ของกรุงเทพมหานคร และขอให้มีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 กลุ่มสหพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือในการเร่งรัดคดีแชร์ลูกโซ่ และขอให้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 กลุ่มภาคีเครือข่ายเกษตรกรสวนยาง-ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบการประมูลยางในสต็อกจำนวน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 กลุ่มปวงชนชาวไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหาหนี้สินทั้งใน และนอกระบบ ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายของรัฐ กับขอให้ยกเลิกการทำสัญญาขายฝาก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 กลุ่มรถตู้โดยสารปรับอากาศสาธารณะร่วมบริการ ขสมก. กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้าน การจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศสาธารณะร่วมบริการ ซึ่งหลักเกณฑ์การจัดระเบียบดังกล่าว ก่อให้เกิดการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง จึงขอให้ผ่อนผันการเดินรถจนครบตามระยะเวลาของสัญญาที่ตกลงไว้กับ ขสมก. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาออกคำสั่งให้พนักงานธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับสิทธิกลับเข้าระบบบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 เพื่อสร้างความเสมอภาคและเป็นการคุ้มครองสิทธิของพนักงานตามข้อบังคับ ธปท. เรื่องเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2501 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา-เชียงราย จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณในการอนุมัติงบประมาณจัดรังวัดที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคัดแยกผลผลิตลำไยให้กับกลุ่มเกษตรกร และขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินในเขตจังหวัดพะเยา-เชียงราย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตราพระราชกำหนดควบคุม แร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. .... เพื่อให้มีผลบังคับใช้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากนโยบาย การจัดระเบียบรถตู้โดยสาธารณะ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการปรับเปลี่ยนสวัสดิการของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ออกมาตรการห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดแสดงกิจกรรมคอนเสิร์ตและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  29  30  31  32  33  34  35  36  37  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40631    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today