ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จำนวนประมาณ 500 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ เนื่องจากเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการนำที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อทำการก่อสร้างอาคารของกระทรวงคมนาคมและกรมขนส่งทางราง เนื่องจากเป็นการทำลายทรัพย์สิน ของการรถไฟฯ และส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของพนักงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสมัชชาคนจน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เปิดการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวประเวศน์ ภูโปร่ง ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัสวดี 98 กับพวก รวม 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากองค์การทหารผ่านศึก ตามสัญญาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวังไฮ อ่างเก็บน้ำกุดเชียงสา จังหวัดมหาสารคาม และอ่างเก็บน้ำกุดชีเฒ่า จังหวัดรอยเอ็ด โดยนางสาวประเวศน์ฯ แจ้งว่า ห้างหุ้นส่วนฯ ได้ดำเนินการ ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ แต่ห้างหุ้นส่วนฯ ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างแต่อย่างใด จึงได้หยุดการดำเนินการในโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดชีเฒ่า จังหวัดร้อยเอ็ด ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เนื่องจากมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เครือข่ายเพื่อนครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีขอให้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่และให้ความคุ้มครองแก่พยานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรื้อฟื้นคดีอาญา กรณีคดีครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความอนุเคราะห์เช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.553 ในส่วนที่ราษฎรอยู่อาศัยรวมถึงที่ว่างเปล่านอกเหนือจากพื้นที่เทศบาลนครสงขลาขอใช้จัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 กลุ่มกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีถูกเจ้าหน้าที่ ของรัฐมีคำสั่งแทรกแซง และลิดรอนการดำเนินการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่เขาค้อ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับภูทับเบิก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอนัดหมายเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีประเด็นหารือ ดังนี้ 1. การมอบหมายรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 2. การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ผู้แทนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 สมาคมไทยช่วยไทยก้าวไกลสู่สากล จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาโครงการชะลอหนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 กลุ่มสภาลูกหนี้กู้วิกฤตชาติ จำนวน 400 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลรักษาหนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ทั่วประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มธรรมาภิบาล จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบการบริหารงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบและขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินรุ่น AIRBUS A340-500 และ A340-600 จำนวน 10 ลำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 กลุ่มสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากการจับสลากเป็นวิธีประมูลของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 800 เมกะวัตต์ สำหรับหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนจังหวัดสระแก้ว สาขาวังสมบูรณ์ ในนามพี่น้องชาวตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 35 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จนกว่าจะมีการตรวจสอบกระบวนการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการจัดทำไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 กลุ่มเหยื่อรถยนต์ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการ กรณีขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีดที่ติดตั้งในรถยนต์ฟอร์ด รุ่นเฟียสต้า (Fiesta) และรุ่นโฟกัส (Focus) โดยขอให้บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความรับผิดชอบ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 กลุ่มสหพันธ์เกษตรและข้าราชการ จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอติดตามความคืบหน้าและขอให้พิจารณาเร่งรัด การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่กลุ่มสหพันธ์เกษตรและข้าราชการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 กลุ่มสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบ จากนโยบายการเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะ หมวด 2 ซึ่งวิ่งระหว่างกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด และหมวด 3 ซึ่งวิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัดมาเป็นรถไมโครบัส อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  31  32  33  34  35  36  37  38  39  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40545    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today