ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการ เรื่อง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการประชาชน ในฐานะผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ในกระบวนงานจัดการเรื่องราวร้องทุกขทางไปรษณีย์ด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(อรป.) ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานติดตามการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2556 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง  (พล.ต.ต. ธวัช บุญเฟื่อง) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ได้มีการประชุมหารือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประสานงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ครั้งที่ 1/2556 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น(ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)) ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
 อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2556 ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น(ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ)ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแร่ และโรงโม่หิน ณ ห้อง 101 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ได้มีการหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ณ ห้องประชุมเรือนรับรองประชาชน ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการหารือดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ได้มีการหารือร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีปัญหาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.) ครั้งที่ 1/2556 ณ ตึกแดง ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ได้มีการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.) ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 1/2556 ณ ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ของเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข แห่งประเทศไทย (สถาบันนอกสมทบ) โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์)เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 787 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 22904    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today