ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกรณีปัญหาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีอื่น (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)) ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2556 รัฐบาลได้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ และคณะผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ให้การต้อนรับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล (ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)) ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน (ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค) ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการสร้างกลไกรองรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานการประชุม
 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ครั้งที่ 6/2555 ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)) ครั้งที่ 13/2555 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ได้มีประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนา(ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)) ครั้งที่ 5/2555 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2555 รัฐบาลได้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่มายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ) ครั้งที่ 12/2555 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร (ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ) ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) เป็นประธานการประชุม ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ ด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนา (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ) ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ได้มีการหารือเกี่ยวกับการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 787 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 22900    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today