ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ได้มีการ ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเดือนพฤษภาคม 2535 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ได้มีการประชุมเพื่อบูรณาการแนวทางการรายงานการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน (การรายงานข้อมูล) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและข้าราชการ (ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ) ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้า แม่เมาะ เหมืองแร่ และโรงโม่หิน (ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม) ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ครั้งที่ 5/2555 ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนา (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)) ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานการประชุม
 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ) ครั้งที่ 10/2555 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 รัฐบาลได้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค) ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าชดเชยค่าที่ดินและค่าขนย้ายให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำ ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและแผน และวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์ (ในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์) ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล (ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม) ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานการประชุม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 อ่านต่อ
   ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2555 รัฐบาลได้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 55  รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธานกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากความรุนแรงทางการเมืองตามหลักมนุษยธรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 787 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  34  35  36  37  38  39  40  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 22908    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today