ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดิน ระหว่างพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจากผลการพิสูจน์ของคณะกรรมการปรับปรุงแผนเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ พื้นที่ของราษฎรไม่มีการทับซ้อน และไม่อยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 แต่อย่างใด และขอให้จัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎร ในพื้นที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบการดำเนินการ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก เห็นว่าการบริหารงานตามนโยบายของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นั้น ไม่สามารถสร้างรายได้ให้มีประสิทธิภาพ และการดำเนินการปรับลดค่าใช้จ่าย แบบขาดการมีส่วนร่วมทำให้เกิดปัญหาด้านการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานลดลง ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสภาเกษตรกร จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน รับซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา และลดปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดส่วนหนึ่ง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่กำหนดให้ข้าวที่เก็บเกี่ยวจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวหอมจังหวัด แทนการใช้ชื่อเดิมคือ ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวหอมมะลิจังหวัด ซึ่งการกำหนดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ ทั้งที่ผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็ปรากฏว่าเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอความคิดเห็นให้มีการจัดตั้งสภาประชาชนก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ในเขตพื้นที่ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนเรื่องการปรับขึ้นค่าแรง ขั้นต่ำประจำปี 2560 ให้อยู่บนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 กลุ่มสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอการจัดระเบียบรถตู้โดยสารย้ายเข้าจอดตามสถานีขนส่ง ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนจังหวัดสระแก้ว และราษฎร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการใช้บทบัญญัติ ในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งอนุญาตให้มีการจัดตั้งโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจาก อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม และเกษตรกรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 กลุ่มผู้ค้าบนถนนสีลม จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยา กรณีได้รับความเดือดร้อนจาก การจัดระเบียบ ยกเลิกผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนสีลม ในช่วงเวลากลางคืน ของกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 กลุ่มข้าราชการตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 23 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษกับกลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำกัด จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด จำนวน 9 คน ได้เดินทางมา ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาในการขอเข้าทำประโยชน์และอาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 กลุ่มตัวแทนผู้เสียหายจากกรณี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดให้บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ชำระเงินคืนให้กับผู้เสียหายซึ่งเอาประกันบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวน 2,500 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ของกลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (วันที่ 3 ตุลาคม 2559) โดยเรียกร้องให้รัฐบาลหาแนวทาง ในการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัยด้านคุณภาพชีวิตคนจนเมืองและการแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 กลุ่มผู้ค้าตลาดประตูน้ำ สีลม พญาไท บางแค ราษฎร์บูรณะ หนองแขม และปทุมวัน จำนวน 500 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอยและขอขยายระยะเวลาให้กลุ่มผู้ค้าฯ ได้ทำการค้าในพื้นที่เดิมต่อไปจนกว่า กทม. จะมีการจัดหาพื้นที่ค้าขายแห่งใหม่ให้กับกลุ่มผู้ค้าฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มสมาคมเพื่อสวนสัตว์ไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอการประกาศใช้ร่างมาตรฐานสำหรับการจัดการจัดตั้ง และการดำเนินกิจการของสวนสัตว์สาธารณะในประเทศไทยเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นมาตรฐานที่ดีงามของสังคมไทย และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสำแดงเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีของผู้ตำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ซึ่งเป็นการทำให้ภาครัฐได้รับความเสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 กลุ่มผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาจัดหาพื้นที่รองรับกลุ่มผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบขอคืนทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 กลุ่มอดีตพนักงานโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 1 จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยา แก่อดีตพนักงานโรงงานสุราบางยี่ขันฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  34  35  36  37  38  39  40  41  42  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40633    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today