ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น(ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ) ครั้งที่ 8/2555 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนา ( ในคณะกรรมการประสาน และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ) ครั้งที่ 2/2555 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นิมนต์พระมหาพงษ์นรินทร์ ฐิตวํโส จากวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อบรรยายธรรม โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 พ.ค.55 ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพกรณีผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกถูกจำกัดสิทธิในการเข้ารับราชการ อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2555 รัฐบาลได้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 55 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ครั้งที่ 4/2555  อ่านต่อ
   ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางการแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น ครั้งที่ 7/2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม อ่านต่อ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ และพื้นที่โดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อ่านต่อ
  ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน(สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมคณะอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ครั้งที่3/2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ศึกษาดูงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองหน่วยงาน 

 
 อ่านต่อ
  ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม อ่านต่อ
   ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2/2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ
  ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 1/2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา กรมจเรทหารอากาศ ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2555 ขึ้น วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 787 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  35  36  37  38  39  40  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 22902    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today