ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 กลุ่มสมัชชาคนจน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ในที่สาธารณประโยชน์ดงคัดเค้าทับซ้อนเขตที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม ทับซ้อนที่ดินทำกินของราษฎร (ที่สาธารณประโยชน์โคกภูกระแต-บ้านไผ่ล้อม) ในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีถูกหลอกลวงให้ไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีถูกบริษัทจัดหางานฟ้องร้องดำเนินคดีโดยอาศัยมูลหนี้ที่มาจากการทำสัญญากู้ยืมซึ่งกลุ่มเห็นว่าไม่เป็นธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ในประเด็นคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเรื่องการฝึกอบรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณพื้นที่วิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการจัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณพื้นที่วิหารพระมงคลบพิตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มสีคิ้วคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลการจับกุมและภาพผู้ต้องหาในคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มเครือข่ายประชาชนคนรักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เสนอเรื่องการขอยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายของกองทุนหมู่บ้านเข้าสู่การพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (โครงการตำบลละ 5 ล้าน) และโครงการ หมู่บ้านละ 200,000 บาท อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพหุภาคี เพื่อแก้ไขปัญหาการไล่รื้อและจัดทำแผนการพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนบ้านไม้โบราณสมัยรัชกาลที่ 3 ให้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 กลุ่มองค์กรเกษตรกรผู้เดือดร้อนและกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โครงการเลี้ยงโคเนื้อจำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้มีการจัดประชุมเพื่อเร่งรัดการพิจารณาโครงการเลี้ยงโคเนื้อแก่กลุ่มเกษตรกร สังกัดกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร ที่เสนอต่อกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย จำนวน 24 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เนื่องจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวไม่เอื้อต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของการออกกฎหมาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 กลุ่มราษฎรตำบลบางปะหัน จำนวน 22 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อคัดค้านการขุดบ่อดิน – ถมดิน ในเขตพื้นที่ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน และสภาพภูมิประเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้หาแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านที่ดิน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับภาคประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 กลุ่มเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กำหนดมาตรการหรือแนวทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรับน้องที่รุนแรง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ส่วนบุคคล จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแยกหมวดรถตู้ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง ที่บริการให้เช่าเหมาเพื่องานธุรกิจและท่องเที่ยวออกจากหมวดรถโดยสารสาธารณะไม่ประจำทาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 กลุ่มศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กำหนดมาตรการ ในการควบคุมดูแลและฟื้นฟูพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารปรอทและของเสียอันตราย และห้ามใช้สารปรอทในการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงรณรงค์ให้มีการลดการใช้และปล่อยสารปรอทสู่สิ่งแวดล้อม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมและนักวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคีเพื่อแก้ไขปัญหา และอนุรักษ์พัฒนาชุมชนป้อมมหากาฬ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 กลุ่มสหภาพแรงงานไพโอเนียร์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาสั่งการให้บริษัทไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เรียกพนักงานกลับเข้าทำงานตามข้อตกลงในวันเจรจายุติการใช้สิทธิ์นัดหยุดงานของลูกจ้างและสิทธิ์ปิดงานของนายจ้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 10.40 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนารถ ฟักทองพรรณ และคณะ จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณสุข กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร ประกาศจะยุติการให้บริการด้านสาธารณสุข และขอให้จัดหาโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยเก่าของทางโรงพยาบาลฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 กลุ่มราษฎรบ้านคำผักแพว ม. 13 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนสายบ้านกกผึ้ง - คำผักแพว - บ้านสระ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อการสัญจร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 กลุ่มเครือข่ายคนรักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และอื่น ๆ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  35  36  37  38  39  40  41  42  43  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40561    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today