ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางกำหนดมาตรการให้คุ้มครอง 486 ชุมชน ที่มีการขอดำเนินงานโฉนดชุมชนกับการดำเนินการจัดที่ดินในรูปแบบแปลงรวม และการทบทวนแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ยากจน ยากไร้และไร้ที่ดินทำกิน พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นเร่งด่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร.(นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 15 คณะ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของกลุ่มหัวหินประชาพิทักษ์โดยมีที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในที่ประชุมได้รับทราบผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 เรื่อง เช่น ขอให้พิจารณายกเว้นค่าปรับการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามแบบ กรณีขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หรือที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟทางคู่ฯ โดยมอบหมายให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปดำเนินการเร่งรัดติดตามผล และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทั้ง 7 เรื่อง และกระทรวงคมนาคมประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้มีผลเป็นที่ยุติโดยเร็ว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรที่ 2 “กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จองรัฐบาล” เพื่อพัฒนาการให้บริการและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่จำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการดำเนินการ โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวมอบแนวทางการบูรณาการข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน และรับทราบผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจำนวน 8 คณะ พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นปัญหาเร่งด่วนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสาธารณะ โดยมีที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (พันเอก คฑาวุธ ขจรกิตติยุทธ) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก มีการพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 350 คน ประกอบด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และคณะได้ลงพื้นที่ประชุมหารือกับพระปริยัติโศภณ(อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดดอนเมืองพระอารามหลวง ในการเตรียมงานการจัดโครงการประชุมเชิงเสวนาการพัฒนาลำน้ำและคูคลอง (คลองเปรมประชากร) เพื่อทำถวายในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นางศรีสำอาง โกศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้เดินทางไปจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ชุมชนแม่กุ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 2/2561 และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ประธานอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 15 คณะ เพื่อพิจารณารับรองผลการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2561  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) อนุกรรมการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร โดยมี นายไพบูลย์ นิติตะวัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตำรวจนครบาลบางซื่อ และตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีการกำหนดราคาค่าเช่า และการชำระค่าเช่าพื้นที่ค้าขายระหว่างผู้ค้ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยง ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชน โดยมีศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางมาลินี ภาวิไล) เป็นฝ่ายเลขานุการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์ นางสาวกนกพร ศรีวิทยา และนางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยและการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว)ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 14 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นางสาวสุทธิดา ปานสง่า และนางสาวมะลิวัลย์ เก็ตหมัด ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว)ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 14 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นางสาวสุทธิดา ปานสง่า และนางสาวมะลิวัลย์ เก็ตหมัด ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจุน จังหวัดพะเยา  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 787 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  0  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 22873    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today