สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ Icon ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" พื้นที่ภาคเหนือ โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ ณ โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติค สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
  ขอเชิญชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เข้าชมฟรี) อ่านต่อ
  ขอเชิญชมสารคดี ๗ รอบ ๗ สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย เรื่องบทกวีราชสดุดี เรื่องครูแห่งแผ่นดิน เรื่องอนุรักษ์ป่า เรื่องพระเมตตา เรื่องป่าชายเลน เรื่องปลูกทรัพย์จากผืนดิน และเรื่องทอปักสลักสานประวัติศาสตร์ศิลป์
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลาปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และอัยการสูงสุด คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ ผู้แทนของศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกจังหวัด และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลในต่างประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” โดยมี ราชเลขาธิการ พร้อมภริยา รองราชเลขาธิการ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมภริยา คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส คณะทูตานุทูต ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเพชรบุรี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๙ น. และเวลา ๐๙.๐๙ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และรอบบริเวณพระบรมมหาราชวัง ด้านถนนสนามไชย และถนนหน้าพระลาน นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวาายพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีองคมนตรีพร้อมคู่สมรส คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดมกุฎคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ในส่วนกลางของโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พร้อมด้วยพระพี่เลี้ยงของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และพระสงฆ์ของวัดมกุฎคีรีวัน จำนวน ๑๑๑ รูป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีบรรพชาอุสสมบทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในส่วนกลาง จำนวน ๘๙ รูป โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประะธาน และสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวันบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีปลงผมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมพิธีปลงผมประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน ๘๙ ราย โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธาน และพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมในพิธี อ่านต่อ
  พิธีมอบผ้าไตร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินนโยบายการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ "เอกลักษณ์ชาติ เอกลักษณ์ไทย" วันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  การจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ในวันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกันจัดดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "วนาสินธุ์" ครั้งที่ ๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สวนนาคราภิรมย์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ่านต่อ
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พร้อมด้วย คุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ และนายวิรัช อยู่ถาวร ร่วมแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "วนาสินธุ์ ถิ่นไทยงาม" โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ "วนาสินธุ์" ครั้งที่ ๓ ในแนวคิด "วนาสินธุ์ ถิ่นไทยงาม" ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สวนนาคราภิรมย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๒๘ อ่านต่อ
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) กล่าวเปิดงานและร่วมชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง "คำอธิษฐาน" และเรื่อง "ยายบุญมา" เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 อ่านต่อ
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวฉายภาพยนตร์การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 อ่านต่อ
  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
 
  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 89 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 16472    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today