ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 กลุ่มสมาพันธ์องค์กรเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าวิหารมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น กรณีการประกอบการค้าบริเวณพื้นที่วิหารพระมงคลบพิตร ทั้งนี้ขอให้พิจารณาระงับการขับไล่รื้อย้ายผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 กลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว และอื่น ๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 200 คน ได้เดินทาง มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้สนับสนุนท่าเทียบเรือและโครงการโรงงานไฟฟ้าซี่งโครงการดังกล่าวเป็นประตูสู่การพัฒนาและความมั่นคงต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ในอนาคต) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน จำนวน 19 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียน นรม. ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน พ.ศ. .... ตามที่กลุ่มเสนอเพื่อประกาศเป็นกฎหมายต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากแนวระยะเขื่อนคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่คลองเปรมประชากร และขอให้พิจารณาทบทวนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวใหม่ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ สร้างความเข้าใจในรายละเอียดของแผนแม่บทให้ประชาชนทราบ และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแผนแม่บทด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครยุติการดำเนินโครงการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมี การจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและผู้มีส่วนได้มีส่วนได้เสีย ให้ได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เพื่อเลือกแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อย จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และที่ดิน ทับซ้อนที่มีปัญหา โดยให้มีคณะทำงานที่ชัดเจน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มด้วยการสั่งระงับการขับไล่ รื้อย้าย ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณพื้นที่โดยรอบวิหารพระมงคลบพิตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาการบริหารงานของบริษัท ทีโอทีฯ ให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กลุ่มราษฎร ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการทำประชาคมก่อนสร้างโรงงานน้ำตาล ในพื้นที่ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน แล้วนำไปขายให้กับโรงงานน้ำตาล ไทยอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อก่อสร้างโรงงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กลุ่มชาวสีคิ้วคัดค้านไม่เอาโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ระงับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลฯ ในพื้นที่ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ร่วมบริการ สาย ต.97 (ปากเกร็ด –รามคำแหง) จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยกเลิกสัญญาสัมปทานก่อนครบกำหนด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มผู้พักอาศัยในอาคารชุดคิวหลังสวน จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านโครงการก่อสร้างอาคารมหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนเซส ขนาดความสูง 41 ชั้น บริเวณซอยมหาดเล็ก 2 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนถนนสุขุมวิท จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตวัฒนา เกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 กลุ่มสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหา การสร้างวัดและที่พักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยสันติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอ ของกลุ่มเครือข่ายฯ โดยขอให้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังหมุนเวียนก่อนที่จะพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแทน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมและนักวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพหุภาคี เพื่อแก้ไขปัญหาการไล่รื้อ และจัดทำแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่ทางประวัติศาสตร์บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬ ซึ่งเป็นชุมชนบ้านไม้โบราณสมัยรัชกาลที่ 3 ให้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 กลุ่มข้าราชการตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 31 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อคัดค้านหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว5 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 เรื่องการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนมีหนังสือฉบับดังกล่าว เสียสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายหลายประการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มองค์กรร่วมคัดค้านร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... จำนวน 100 คน ได้เดินทาง มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ออกจากกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่ เพื่อการบริหารทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  36  37  38  39  40  41  42  43  44  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40632    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today