ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มราษฎร ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่ราษฎร ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอขุขันธ์ กรณีไม่ได้รับเงินที่นำข้าวไปจำหน่ายให้โรงสีข้าวแซมรุ่งเรือง จำกัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กลุ่มผู้ค้าจากถนนอังรีดูนังต์ และผู้ค้าจากถนนพระรามที่ 1 จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณถนนอังรีดูนังต์ และถนนพระรามที่ 1 ในเขตพื้นที่ปทุมวัน ของสำนักงานเขตปทุมวัน กทม. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา – หมู่เกาะตะรุเตา จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการถอนสภาพ เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และหมู่เกาะตะรุเตา เพื่อนำไปดำเนินโครงการท่าเรือน้ำลึก ปากบารา และโครงการแลนด์บริดจ์ สงขลา-สตูล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กลุ่มราษฎรตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสมาคมฯ ไม่ได้มีการจัดทำบัญชีงบดุล ปี 2558 เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงของกรมที่ดินในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากไม่ได้มีการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินทำกินของประชาชนแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกยาสูบ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เรื่อง การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 เนื่องจากประกาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ผู้ปลูกยาสูบ ในพื้นที่บ้านน้ำจำ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเกษตรกร อำเภอโนนสุวรรณ และอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีถูกห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีสิงห์ทวีโชค จำกัด ฟ้องร้องกลุ่มเกษตรกรให้ชำระค่าปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพของคนบุรีรัมย์ ปี 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้นำคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ข้อ 2.1 มาบังคับใช้กับการดำเนินการตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2559 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม และประชาชนอย่างยั่งยืน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์กับชาวบ้านบริเวณรอบเหมืองทองคำพิจิตร เพื่อพิสูจน์ทราบว่าบริเวณรอบเหมืองทองคำไม่มีมลพิษแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 กลุ่มนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) รุ่นที่ 15 คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนประมาณ 35 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อ ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กลุ่มองค์กรเครือข่ายพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ปฏิบัติตามมติ มหาเถรสมาคมที่เสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นทูลเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เนื่องจากการคัดเลือกดังกล่าวไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวนประมาณ 160 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอนร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. .... ออกจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวนประมาณ 160 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และพิจารณาทบทวนมติคณะอนุกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จำนวนประมาณ 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้มีการจัดระบบบำนาญแห่งชาติ บำนาญพื้นฐานแทนเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย โดยจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาจัดทำข้อเสนอเรื่องการจัดระบบบำนาญแห่งชาติต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กลุ่มราษฎรตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวนประมาณ 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยุติโครงการก่อสร้างฟาร์มสุกร ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากไม่มีการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ปฏิรูปสิทธิประโยชน์ประกันสังคมด้านทันตกรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทาง มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอน ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. .... ออกจากวาระการประชุมสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ กับพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มาตรา 178 และอื่น ๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... (ฉบับคณะรัฐมนตรี) ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  37  38  39  40  41  42  43  44  45  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40619    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today