ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เครือข่ายต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สิน นอกและในระบบของเกษตรกรและข้าราชการครู และจัดหากองทุนฟื้นฟูอาชีพแบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการเลี้ยงโค อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวนประมาณ 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณากรณีมีการนำค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากอุตสาหกรรมฮาลาลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ จำนวนประมาณ 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ... ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการให้ข้อมูลของสภาเกษตรกรแห่งชาติเกี่ยวกับว่าการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขคำสั่ง คสช. ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา และกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 หมวด 8 ว่าด้วยคณะรัฐมนตรี มาตรา 178 กับร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. ภาษีปิโตรเลียม พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 สหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอบคุณนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กรณีการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษา ความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ในประเด็นการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยและอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 กลุ่มราษฎร ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านโครงการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ของบริษัท ที วี เอฟ ฟาร์มมิ่ง จำกัด ในพื้นที่ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวนประมาณ 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรการทำเหมืองแร่ทองคำ และเปิดเผยกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการต่อสาธารณชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาปฏิรูป สื่อและจรรยาบรรณของสื่อในการนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะจัดงานวันกรรมกรสากล 2559 จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอข้อเรียกร้องในการกำหนดสถานะบุคคลให้กับกลุ่มผู้ไร้สัญชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 กลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรี จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอชี้แจงกรณีได้รับผลกระทบจากมีการเผยแพร่ข้อมูลข้าวในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำชาตรีว่ามีสารปนเปื้อนโลหะหนัก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 กลุ่มผู้ค้าตลาดสะพานพุทธ จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาผ่อนผันการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณตลาดสะพานพุทธ และสะพานพระปกเกล้า โดยขอมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 กลุ่มราษฎร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามเรื่อง กรณีการคัดค้านโครงการก่อสร้างหมู่บ้านของบริษัทสไมล์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจ็ดลูกและชมรมผู้สูงอายุตำบลท้ายดง จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกการสั่งปิดเหมืองแร่ทองคำที่จะปิดภายในสิ้นปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากราษฎรในพื้นที่จะไม่มีงานทำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 กลุ่มอดีตพนักงานโรงงานสุราบางยี่ขัน จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเป็นธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาในการรับสมัครพนักงานสุราบางยี่ขันกลับเข้าทำงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมกุ้งไทย และยุติการนำเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทย รวมถึงให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปประเทศ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอวิธีการประมูลในการให้สิทธิ์ ผลิตปิโตรเลียมในแหล่งปิโตรเลียมบงกช และเอราวัณ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 กลุ่มชุมนุมสหกรณ์นมไทย - เดนมาร์ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความอนุเคราะห์ อ.ค.ส. ภาคกลาง ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรพาสเจอร์ไรส์เพื่อให้สามารถรองรับกับปริมาณน้ำนมดิบจำนวนมาก อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  38  39  40  41  42  43  44  45  46  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40547    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today