ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 แนวร่วมเกษตรกรและสมัชชาเกษตรกรรายย่อย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาสานต่อโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร และขอความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการใช้จ่ายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สมาคมผู้ไม่มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัย จำนวนประมาณ 40 ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาการให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ในพื้นที่บ้านบ่อร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 กลุ่มข้าราชการบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการคำนวณเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 จากเงินบำนาญปกติ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายสังคมชนบท ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ยุติการก่อสร้างและเพิกถอนใบอนุญาต การก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานของโรงงานสุราบางยี่ขัน จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาแก่อดีตพนักงานของโรงงานฯ ที่ถูกเลิกจ้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอให้ระงับการร่วมลงทุน (JV) กับ บริษัท แอร์ฟรานซ์ เค.แอล.เอ็ม. (AFI – KLM) และขอให้พิจารณาเพิ่มการลงทุนขยายขีดความสามารถหรือแนวทางอื่นที่การบินไทย จะได้รับประโยชน์ อย่างมั่นคงยั่งยืน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบริเวณบึงแบนตาโพ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สมาคมโรงสีข้าวไทย จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาระบบการค้าข้าวของประเทศไทยกรณีถูกบริษัทค้าข้าว ปฏิเสธการชำระเงินค่าข้าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ (ปปท.) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นคำแถลงเจตนารมณ์และคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณากรณีมีการสำรวจพื้นที่และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แต่ประการใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 กลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาดและผู้ปลูกกล้วยไม้รายย่อย จำนวนประมาณ 120 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มฯ และขยายระยะเวลาการยกเลิกแผงค้าบริเวณปากคลองตลาด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนักการระบายน้ำเข้าสำรวจพื้นที่ที่มีการจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัย ริมคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว เนื่องจากมติที่ประชุมของชุมชนได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกรมธนารักษ์ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองเปรมประชากร จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อขอทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ โดยจะต้องมีการกำหนดระยะร่องน้ำก่อนที่จะมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ขึ้น รวมทั้งขอให้มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 กลุ่มชาวบ้านเขาปู่คง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอทราบผลการพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบ จากสัมปทานเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการก่อสร้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น กับขอให้จัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ รวมทั้งหาแนวทางดำเนินการ ตามกฎหมายและเรียกคืนทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิดให้แก่ผู้เสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มูลนิธิธนาคารต้นไม้ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้มีการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ธนาคารต้นไม้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ และเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาหลายประการ อาทิ หลักเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพของเด็กไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสถานศึกษา การเก็บค่าใช้จ่ายที่แสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา เป็นต้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะจัดงานวันกรรมกรสากล 2559 จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอข้อเรียกร้องหลายประการ อาทิ กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน และการเลิกจ้าง เป็นต้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งขอให้คืนเงินให้แก่สมาชิกกลุ่มด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 สหกรณ์การเกษตร 9 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมในการเข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  40  41  42  43  44  45  46  47  48  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40552    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today