ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 กลุ่มตัวแทนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำพัฒนาชนบทห้วยก๊ากว๊าก ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงพื้นที่ติดตามขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงานระดับจังหวัดในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 สมาพันธ์ทนายความแห่งประเทศไทยและสมาคมทนายความนนทบุรี จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ยกเลิกหนังสือคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ คสช. (สลธ)/152 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 เรื่องให้ชะลอการจัดการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ และขอให้พิจารณาให้มีการกำหนดการเลือกตั้งนายกสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความ ในวันที่ 24 เมษายน 2559 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่และชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา จำนวน 300 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอคัดค้านและให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย – จีน ซึ่งอ้างว่ามัคคุเทศก์ภาษาจีนไม่เพียงพอทำให้ผู้ประกอบการต้องจ้างมัคคุเทศก์ที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งสมาคมฯ เห็นว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการเพิ่มการอบรมมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่องจนมัคคุเทศก์ภาษาจีนได้เพิ่มจำนวนและเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น อีกทั้งมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนสัญชาติไทยเท่านั้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ – ขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ จำนวนประมาณ 500 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการจัดระบบบำนาญแห่งชาติ และจัดบำนาญพื้นฐานแทนเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 กลุ่มปกป้องสิทธิชุมชน จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหรือชะลอการดำเนินโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองแฟลตดินแดง กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 กลุ่มราษฎร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินและขอติดตามเรื่องเดิม กรณีได้รับ ความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบร้านค้าบริเวณหาดสุรินทร์ โดยขอให้พิจารณาจัดหาสถานที่ประกอบกิจการ หรือช่วยเหลือเยียวยาแก่กลุ่มฯ ด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ “ลูกหนี้และคนจนรอด เศรษฐกิจรอด ชาติรอด” จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จำนวนประมาณ 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านโครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข 12 (หล่มสัก - ชุมแพ) ช่วงแยกพ่อขุนผาเมือง - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวต้องตัดโค่น ต้นไม้ขนาดใหญ่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 กลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาดและผู้ปลูกกล้วยไม้รายย่อย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอทราบผลกรณีการขอขยายระยะเวลายกเลิกแผงค้าบริเวณดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สมาพันธ์ทนายความแห่งประเทศไทย และสมาคมทนายความนนทบุรี จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการชะลอการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2259 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1 จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือ ผรท. บัญชีที่ 1 2 และ 3 ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว จากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ผรท. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อย จำนวนประมาณ 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอคัดค้านการต่อสัญญาเช่าที่ดินของรัฐแก่เอกชน และการพิจารณาอนุญาต ให้ราษฎรในพื้นที่เช่าที่ดินของรัฐเพื่อการประกอบอาชีพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาดและผู้ปลูกกล้วยไม้รายย่อย จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาชะลอมาตรการการยกเลิกแผงค้าบริเวณปากคลองตลาดออกไปก่อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ชมรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้มีการพัฒนาศักภาพของบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน สู่ความเป็นวิชาชีพ และเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกยาสูบตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล กรณีราษฎรที่เช่าพื้นที่ของโรงงานยาสูบในการประกอบอาชีพได้รับผลกระทบในการที่จะนำพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยปลูกยาสูบไปเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สาย จึงขอให้ทบทวนการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เครือข่ายทนายความไท จำนวนประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการชะลอการจัดการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวนประมาณ 15 คน ได้เดินทางมา ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทบทวนนโยบายการบริหารงานด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดิน การกำหนดต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ และอื่น ๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 กลุ่มผู้ค้าพื้นที่จุดผ่อนปรนเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวนประมาณ 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความอนุเคราะห์ค้าขายบริเวณจุดผ่อนปรนใต้ทางเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 กลุ่มผู้ค้าแผงลอยตลาดประตูน้ำ จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการยกเลิกแผงค้าบริเวณตลาดประตูน้ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ (ปปท.) จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทาง มาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรและออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร โดยแก้ไขกฎกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ เขตป่าสงวนแห่งชาติ และอื่น ๆ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  41  42  43  44  45  46  47  48  49  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40578    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today