ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สมาชิกไกด์ชาวไทยภาษาเกาหลี จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ที่ไม่มีใบอนุญาต เพื่อรักษาภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์ บางปะอิน - นครราชสีมา) จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามเรื่องที่กลุ่มได้ ขอให้พิจารณาทบทวนการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์ บางปะอิน - นครราชสีมา) ช่วงเขตพื้นที่เข้าสู่อำเภอปากช่อง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาก๊าซ LPG และ NGV สำหรับภาคขนส่ง และลดราคาก๊าซธรรมชาติที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เนื่องจากน้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาต่ำลง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเครือข่ายสังคมชนบท ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านการอนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล ในพื้นที่ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 สมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรณีการเปลี่ยนระบบระดับมาตรฐานกลาง (ระบบซี) เป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามความสามารถ (ระบบแท่ง) เนื่องจากสมาพันธ์ฯ เห็นว่าขาดความพร้อมในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทำแผนอัตรากำลัง และการกำหนดโครงสร้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) จำนวนประมาณ 700 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวนประมาณ 25 คนได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารงานด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดิน การกำหนดต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ LPG และ NGV และการบริหารงานด้านการศึกษาเพื่อให้สอดรับ กับการเปิดประชาคมอาเซียน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 กลุ่มชาวบ้านเขาปู่คง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนประมาณ 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณายับยั้งและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำสัมปทานเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง เนื่องจากชาวบ้านเขาปู่คงและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง และทางอากาศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐเพื่อ ให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนบ้านพุม่วง จังหวัดราชบุรี จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอคัดค้านการสร้างโรงงานปูนขาวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่จะประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้ข้อสรุปว่าราษฎรไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ค้าขายผลผลิตทางการเกษตร ตลาดปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร กรณีกรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า บริเวณตลาดปากคลองตลาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มคนตาบอดและคนพิการผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกยึดโควต้า สลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากการกำหนดให้บุคคลสามารถการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้หนึ่งคน ต่อหนึ่งองค์กรเท่านั้น ส่งผลให้มีสลากฯ ไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และพวก จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอสภาพปัญหาการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพของเกษตรกรผ่านการประกวดเรียงความ ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 กลุ่มผู้ค้าขาย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการหาบเร่ - แผงลอย บริเวณตลาดห้วยขวาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ภาคีเครือข่ายโรงเรียนนอกระบบเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (WeServe) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษี ของโรงเรียนกวดวิชาขนาดเล็ก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เครือข่ายสุขภาพคนชายขอบ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณากรณีการแทรกแซงการทำงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และขอให้ยกเลิกการชะลอโครงการของภาคประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวนประมาณ 250 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการยกร่าง พ.ร.บ. การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 สมาพันธ์ อ.ก.ค.ส. เขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สอ.พน.) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้กำลังใจรัฐบาลในการเลื่อนกำหนดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อมิให้ตรงกับวันครู อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 สมาพันธ์ทนายความแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 35 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทนายความก่อนมีการลงมติ เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ทนายความ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  43  44  45  46  47  48  49  50  51  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40601    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today