ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 โดยใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาผังเมือง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะทำหน้าที่พิจารณากฎหมายปิโตรเลียม ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ในกิจการพลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 คณะอดีตเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุขององค์การค้าของ สกสค. จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดำเนินการจ่ายบำเหน็จค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ย ให้กับอดีตเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 กลุ่มนายถาวร เสนเนียม และพวก จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างยั่งยืน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อการชะลอโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล (สคจ.) จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จำนวนประมาณ 45 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี กรณีมีการทบทวนกฎหมายปิโตรเลียม โดยรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 กลุ่มราษฎร ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบกรณีการระเบิดหินในพื้นที่สาธารณประโยชน์ “ป่าเสมาะเกลียน ป่าประเลียน ป่าปวงตึก” อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สปศ.) จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเลี้ยง โค - กระบือ ของสภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2558 กลุ่มสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ จำนวนประมาณ 90 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้ากรณี “โครงการโรงพยาบาลรักษาหนี้” ทั้งนี้ ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าวด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (VSPP) แบบ Adder ทุกรายมีสิทธิเปลี่ยนเป็นแบบ FiT ได้อย่างเท่าเทียมกัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ภาคีเครือข่ายโรงเรียนนอกระบบเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (WeServe) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบภาษีให้แก่โรงเรียนกวดวิชาขนาดเล็ก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 กลุ่มญาตินายณัฐพงศ์ ศรีคะโชติ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ติดตามกรณีนายณัฐพงศ์ ศรีคะโชติ ได้หายออกจากบ้านซึ่งสันนิษฐานว่าจะถูกลักพาตัว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 องค์กรเครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาขององค์กรฯ โดยมีข้อเรียกร้องหลายประการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด และเครือข่ายจำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 โดยขอให้ใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาผังเมืองให้สหกรณ์ฯ สามารถสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน โครงการก่อสร้างท่าเรือ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 กลุ่มราษฎรประชานิเวศน์ 3 ส่วน 2 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีหน่วยงานนำพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านไปขายให้กับเทศบาลนครนนทบุรี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยอนุโลมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 กลุ่มออมทรัพย์ ที.ที.แอล. เพื่อการผลิตปุ๋ย จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 และ 14 ธันวาคม 2558 เครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาชะลอการนำร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยมีผู้แทน ของเครือข่ายฯ จำนวน 6 คน เข้าเป็นคณะกรรมการด้วย รวมทั้งนำความเห็นของสภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติกับกระทรวงพาณิชย์มาเป็นหลักการสำคัญในการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. นี้ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  44  45  46  47  48  49  50  51  52  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40627    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today