ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานโฉนดชุมชนและสนับสนุนการขยายระยะเวลา การดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 กลุ่มชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาให้มีการซื้อขายยางพาราในรูปแบบ G TO G โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้ อตก. เป็นคู่สัญญากับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการส่งออกยางพารา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เครือข่ายปกป้องพลังงาน จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. .... และ พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. .... ตามผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และขอให้ยุติการ พิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. .... และ พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เครือข่ายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ยับยั้งการสร้าง “บ้านคนจน” อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ทบทวนการแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียม และหยุดการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 จำนวน 29 แปลง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีมีการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรุกล้ำแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำโดมใหญ่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สภาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางหลายประการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการขอสัมปทานเหมืองแร่ควอตซ์ ในเขตพื้นที่อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการสัมปทานเหมืองแร่ควอตซ์ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนื่องจากเป็นป่าต้นน้ำและแหล่งทรัพยากรทางอาหาร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเดือดร้อนจาก การก่อตั้งและการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ชมรมเครือข่ายเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นสายงาน ที่ยังขาดแคลนบุคลากรเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นวิชาชีพเฉพาะมีลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สมาคมคนไทยไร้ที่ทำกิน จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินพิพาทระหว่างนายทุนกับสมาคมฯ โดยขอให้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา และอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แล้วพิจารณานำที่ดินมาจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ชะลอการร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มราษฎรบ้านดอยดิน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงหมูบางรายได้ปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและพื้นที่การเกษตร ของราษฎรบริเวณใกล้เคียง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอนโยบายการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาทุเลาการจับกุมรถตู้ของสมาคมฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีกลุ่มฯ ถูกตัดสิทธิในการใช้บัตรคิวอัตโนมัติ ในการรับส่งผู้โดยสารบริเวณท่าอากาศยานดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้กำลังใจแก่รัฐบาลกรณีการแก้ไขปัญหาที่ผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีบุหรี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เครือข่ายคนพิการผู้เดือดร้อนเรื่องเงินประกันสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีการออกประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของเงินประกันในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  45  46  47  48  49  50  51  52  53  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40613    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today