ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 สมาคมองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณทดแทนกรณีได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวน 120 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตร และในการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน กรณีถูกนายทุนยึดพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยใช้เครื่องมือการประมงศักยภาพสูง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอความอนุเคราะห์ให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ตกค้างยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ชมรมผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและพนักงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แต่งตั้งผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสานเข้าร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในที่ดินและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน หนี้สิน และฟื้นฟูอาชีพให้แก่สมาชิกเครือข่ายฯ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กลุ่มชุมชนวัดไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม – ชุมพร กับขอให้แก้ไขปัญหามลพิษจากขยะในพื้นที่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 กลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าออนไลน์ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความช่วยเหลือกรณีถูกหลอกลวงให้ลงทุนจำหน่ายสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ก โดยได้โอนเงินในการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายหากแต่ตัวแทนจำหน่ายไม่ส่งสินค้าและไม่คืนเงินให้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มเรารักภูพาน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มประชาชนผู้ค้าสลากรายย่อย จำนวน 150 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 ขอให้จัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความช่วยเหลือพนักงานบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด กรณีว่างงานเนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชา) หยุดบินชั่วคราว โดยขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายเพื่อสร้างงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 150 คน ได้เดินทางมาบริเวณประตู 5 ฝั่งกระทรวงศึกษาธิการ ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอความอนุเคราะห์ให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย โดยขอให้เปิดรับคนพิการลงทะเบียนในระบบซื้อ – จอง ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มเติม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สมาพันธ์สมาคมเกษตรปลอดภัย จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ทบทวนมาตรการการยกเลิกสารพาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เนื่องจากเห็นว่าการยกเลิกสารพาราควอตโดยไม่มีมาตรการรองรับที่ชัดเจนเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรให้ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ชมรมเจ้าของม้าแข่งจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ผ่อนผันการจัดการแข่งขันกีฬาม้าแข่ง เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้คลี่คลายแล้ว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ช่วยผ่อนผันให้สนามไก่ชนกลับมาเปิดดำเนินการได้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้คลี่คลายแล้ว พร้อมทั้งให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มแรงงานไทยที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน และประเทศฟินแลนด์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีเหมืองทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สมาคมเกษตรปลอดภัย และสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรกรณีไม่อนุญาตให้เกษตรกรใช้สารเคมี พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40285    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today