ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเสียหายจากการเปิดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 1800 MHz อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการออกมาตรการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้สินค้าเหล็กในประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตเหล็กในประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 กลุ่มชาวต่างชาติผู้ถือหุ้นและสมาชิกสนามกอล์ฟ ฟินิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ พัทยา จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือกรณีผู้บริหารของสนามกอล์ฟ ฟินิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ พัทยา ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของสนามกอล์ฟโดยมิชอบและละเมิดสิทธิเดิมของการเป็นสมาชิก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 สภาลูกหนี้วิกฤต จำนวนประมาณ 250 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำเสนอโครงการโรงพยาบาลรักษาหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) จำนวน 27 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้นำคำพิเคราะห์และคำพิพากษาของศาลปกครองสงขลาและศาลปกครองนครราชสีมา มาเป็นบรรทัดฐานในการแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำจำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองทองคำซึ่งกลุ่มฯ เห็นว่า ซ้ำซ้อนกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่แต่งตั้งคณะกรรมการกรณีดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 กลุ่มชุมชนสะพานเหล็กและสะพานหัน จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) ขอให้ชะลอคำสั่งของกรุงเทพมหานคร ออกไปก่อนเป็นระยะเวลา 3 เดือน กรณีมีคำสั่งให้รื้อถอนร้านค้าบริเวณดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มฯ ได้มีระยะเวลาในการระบายสินค้า และรอการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เครือข่ายพนักงานราชการไทย จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความมั่นคงในอาชีพ โดยสามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ ได้เช่นเดียวกับกับบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้หลุดพ้น จากหนี้สินและความยากจน โดยการปฏิรูปและฟื้นฟูรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 กลุ่มพิทักษ์มวลชนหัวหิน (บ่อไก่) จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอความเป็นธรรมในการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากบ่อกำจัดขยะกากอุตสาหกรรม ในพื้นที่ ตำบลหนองปลาไหล ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง และตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับ ความเดือดร้อนจากสารพิษปนเปื้อนจากการกำจัดขยะกากอุตสาหกรรมของบริษัทเอกชนบางราย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ จำนวน 36 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อตกลง 3 ฝ่าย และขอให้ กสทช. ออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการให้แก่สถานีวิทยุธรรมะเพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ยังว่างอยู่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เครือข่ายผู้ป่วยจากการทำเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตหรือประทานบัตรของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีผลกระทบต่อสุขภาพของราษฎรของพื้นที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อ ขอให้พิจารณาทบทวนการแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 กลุ่มผู้เช่าแผงค้าโครงการ MONTRA PLAZA จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทาง มาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีกลุ่มฯ ได้ขอยกเลิกสัญญาและขอเงิน ประกันคืนจากเจ้าของโครงการฯ หากแต่ไม่ได้รับการคืนเงินประกันดังกล่าวแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 30 บริษัท ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอความเป็นธรรมในการป้องกันการนำเข้าเหล็กเส้นจากต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ผลติภัณฑ์อุสาหกรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอให้แก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย และหาบเร่บริเวณ หน้าพระบรมมหาราชวัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 กลุ่มราษฎรชุมชนหมู่บ้านรัฐธานี ซอยลาดพร้าว 101 จำนวน 10 คน ได้เดินทางมา ที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีไม่ได้รับความสะดวกจากการก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร โดยที่การก่อสร้างดังกล่วาไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มฯ เข้าไปมีส่วนร่วม แต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 กลุ่มราษฎรนิคมแพร่งขาหยั่ง ตำบลสองพี่น้อง และตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เรียกเก็บค่าเช่าจากกลุ่มฯ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  46  47  48  49  50  51  52  53  54  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40571    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today