ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 กลุ่มผู้ค้าตลาดชายแดนบ้านซับตารี จำนวน 13 ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) ขอความเป็นธรรมกรณีผู้บริหารตลาดชายแดนบ้านซับตารี ยกเลิกสัญญาซื้อขายแผงค้าขาย
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอทราบผลการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเพดานเงินเดือนข้าราชการทั่วประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 กลุ่มแรงงานที่ถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศลิเบีย จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างจากการเดินทางไปทำงานที่ประเทศลิเบีย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 กลุ่มราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวนประมาณ 3 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม) เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 กลุ่มมวลชนไร้ที่ดินทำกิน ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรผู้ไร้ที่ทำกิน บริเวณหมู่ที่ 4,5,7 และ 8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวนประมาณ 700 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างแรงงานให้เท่ากันทั่วประเทศ และปฏิรูประบบประกันสังคม พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง ให้แก่ลูกจ้างกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 กลุ่มราษฎร อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาปัญหาข้อพิพาทในที่ดินทำกินของราษฎรบริเวณทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองกรุง - หนองแก้ว ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย และตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ จำนวนประมาณ 700 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณากระจายอำนาจการจัดการที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน และทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบสู่ชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช … ต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาและข้อเรียกร้องของสหพันธ์ฯ กรณีขอให้นำโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และผลักดันการร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของโฉนดชุมชน และร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวนประมาณ 250 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาข้อเสนอของเครือข่ายเกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายด้านที่อยู่อาศัย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณียางพารามีราคาตกต่ำและอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เครือข่ายประชาชนและชุมชนคนรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรี (ปชท.) จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของราษฎรในบริเวณเขตติดต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเสนอความคิดเห็นและขอมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลหลายประการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 กลุ่มเรือประมงอวนล้อมจับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเครือข่าย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนเรื่องการกำหนดวันหยุด ทำการประมงในฝั่งอ่าวไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สมาคมโลหะไทย และพันธมิตร จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายกเลิกมาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดเหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่มีแหล่งกำเนิด จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ สมาคมฯ ได้ให้กำลังใจรัฐบาลในการบริหารประเทศด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังสามารถ เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีไม่ได้รับค่าจ้างจากการรับเหมาก่อสร้างโรงยิมของสนามกีฬาจังหวัดตรัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 กลุ่มแรงงานที่ถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศลิเบีย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือ ให้แก่กลุ่มที่กลับมาจากประเทศลิเบีย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 กลุ่มชาวบ้าน ตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนประมาณ 250 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีราษฎรในพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากการหลอมทองแดงของผู้ประกอบกิจการ นำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของราษฎรอย่างรุนแรง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนและยุตินโยบายสัมปทานทำเหมืองแร่ทองคำและสินแร่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนรัชโรธร จังหวัดชลบุรี จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดินให้กับราษฎรบางราย ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามโครงการก่อสร้างเขื่อนรัชโรธร จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  47  48  49  50  51  52  53  54  55  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40612    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today