ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 จำนวน 24 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินดำรงชีพรายเดือนให้แก่ญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 กลุ่มราษฎรจาก ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการ ที่มีบริษัทเอกชนนำขยะไปทิ้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ที่มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 กลุ่มเสียงจากคนหนุ่มสาว จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 กลุ่มราษฎรจากหมู่บ้านหนองนางแบน หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษและน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 กลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีมีผู้ค้าจำนวนมากที่มิได้เช่าพื้นที่ แต่ได้เข้ามาค้าขายในตลาดนัดฯ และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อย จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ติดตามความคืบหน้ากรณีการขอเช่าที่ดินทำกิน ในพื้นที่สวนป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม บริเวณหมู่ที่ 2,6,7 และหมู่ที่ 9 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กลุ่มราษฎรบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโนนโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทย – กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโนนโคกสูง จังหวัดสระแก้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กลุ่มองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขร่างผังเมืองรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนภาคเกษตรกรเข้าร่วมด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินตามโครงการถือครองที่ดินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการดำรงชีพของราษฎร ในเขตที่ราชพัสดุ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 สมาพันธ์ชาวประมงอวนรุน อวนล้อม อวนลาก จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กำหนดให้มีตัวแทนชาวประมงที่ถูกคำสั่งยกเลิกเครื่องมือประมง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการกำหนดมาตรการยกเลิกเครื่องมือประมง กับขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมงเป็นการเร่งด่วน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เครือข่ายปกป้องอันดามัน จังหวัดกระบี่ จำนวนประมาณ 170 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีเครือข่ายฯ ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 หลวงปู่พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมพร้อมคณะ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด การดำเนินการกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 กลุ่มสหกรณ์เกษตรไทยพอเพียง จำกัด จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณากรณีมีการร่างหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งกลุ่มฯ เกรงว่าอาจเกิดความเหลื่อมล้ำหรือผลกระทบต่อกลุ่มฯกับขอให้พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกร
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล รายย่อยทั่วประเทศ เนื่องจากผู้ค้าปลีกไม่ได้รับการจัดสรรสลากดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 กลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามัน จังหวัดกระบี่ จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอเสนอให้พิจารณายกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทับซ้อนจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 28 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาตรวจสอบกรณีแนวเขตที่ดินของราษฎรทับซ้อน กับที่ดินของนายทุนในพื้นที่หมู่บ้านคำแก้ว บ้านโนนสามัคคี และบ้านหนองโด ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรสมบูรณ์ จำกัด จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง บนพื้นดิน (V.1 Focus Group)
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  49  50  51  52  53  54  55  56  57  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40564    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today