ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 กลุ่มชาวบ้านตำบลกระแสบน จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เพิ่มบทบัญญัติ เรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ตามข้อ 60 - 64 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ไว้ในร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ยับยั้งกฎหมายปิโตรเลียมและกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอล
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ณ ราชดำเนิน 2556 จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของสหภาพฯ หลายประการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 กลุ่มประชาชนหมู่บ้านเคหะการเกษตรบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับ ความเดือดร้อนจากการสัญจรผ่านถนนซึ่งเป็นทางเข้า - ออก หมู่บ้านเคหะการเกษตรบ้านใหม่ถูกปิด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยและเพื่อนผู้พิการเชียงใหม่ จำกัด จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรนำร่องในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาควบคุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 กลุ่มราษฎร หมู่ 14 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (สภฟ.) จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีพนักงานการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ได้รับความเดือดร้อนจากการหักเงินเดือน ของสมาชิกฯ เพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ในวงเงินที่สูงมาก
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ปรับลดราคาต้นทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลลง เพื่อให้กลุ่มผู้ค้าสลากฯ มีรายได้เพียงพอ ในการดำรงยังชีพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ชมรมรักชาติไทยทหารผ่านศึก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอมอบแผ่นบันทึกเสียงชุดเทิดไท้องค์ราชันสมานฉันท์ปรองดอง ให้แก่นายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นำบทเพลงไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กลุ่มเกษตรกรผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการจากสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง (สปพ.) จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอติดตาม ความคืบหน้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก สปพ. เช่น โครงการเลี้ยงโค - กระบือ เป็นต้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กลุ่มราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มฯ หลังจากที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ออกจากที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ในบริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนห้วยโสมง จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจ่ายค่าชดเชยกรณีได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ห้วยโสมง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ไทย จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เคหสถานไทยจังโหลนจำกัด และสหกรณ์เคหสถานเมืองโคราช จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านมั่นคงไทย - จังโหลน จำกัด จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มฯ
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของสหกรณ์เคหะสถาน เมืองโคราช จำกัด จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดพิจารณาแก้ไขปัญหา กรณีสมาชิกสหกรณ์ได้ชำระเงินให้สหกรณ์ฯ เพื่อจับจองบ้านพร้อมที่ดินหากแต่สมาชิกไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินดังกล่าวได้แต่ประการใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 กลุ่มตัวแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าและบริการ (กผบ.) จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาตรากฎหมายองค์การอิสระเพื่อยกระดับและคุ้มครองผู้บริโภค อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 กลุ่มพ่อค้า - แม่ค้า ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายยกเลิกจุดผ่อนผัน ที่มีผู้ค้าไม่ถึง 15 ราย ของกรุงเทพมหนคร จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายกเลิกคำสั่งจุดผ่อนผัน ได้แก่ จุดผ่อนผันในพื้นที่เขตปทุมวันจำนวน 7 จุด และจุดผ่อนผันบริเวณถนนเพชรบุรี ซอย 5 จุด 10 เนื่องจากกลุ่มฯ ยังไม่สามารถหาจุดค้าขายใหม่ได้ ซึ่งกลุ่มเห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีผู้ค้าทั้งหมดมากกว่า 15 ราย และไม่ได้ตั้งแผงค้ากีดขวางทางเท้าแต่อย่างใด อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  50  51  52  53  54  55  56  57  58  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40603    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today