ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 กลุ่มพนักงานถือถุงกอล์ฟ (แคดดี้) สนามกอล์ฟกานตรัตน์ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมในการบริหารงานสนามกอล์ฟกานตรัตน์
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เครือข่ายประชาชนพื้นที่สูง ม้ง กะเหรี่ยง มูเซอร์ ฯลฯ จังหวัดตาก เรียกร้อง ที่ดินทำกินที่ยั่งยืน จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินที่ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดตาก ให้แก่เครือข่ายฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เครือข่ายภาคประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณากรณีมีการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ “ ทุ่งเบื้องแบบ ” ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 กลุ่มประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการเวนคืนที่ดิน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกลุ่มเห็นว่าซ้อนทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สมาคมผู้ไม่มีที่อยู่และที่ดินทำกิน จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินและที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในที่ราชพัสดุแปลงที่ ยล.459 - ยล.460 และแปลงที่ ยล.462 - ยล.463 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 กลุ่มพ่อค้า - แม่ค้าหลังตลาดสดห้วยขวาง จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทาง มาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนการยกเลิกจุดผ่อนผันบนทางเท้าบริเวณหลังตลาดสดห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 กลุ่มประชาชนคนเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนรัชดาภิเษก จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย บนทางเท้า บริเวณถนนรัชดาภิเษก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 กลุ่มวิทยุชุมชนสีขาว จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ กสทช. พิจารณาดำเนินการตามที่ผู้ประกอบการวิทยุได้ยื่นเอกสารเพื่อขอจดแจ้งใบ ปส. (หนังสือประสงค์ ขอจัดตั้งสถานี) ตั้งแต่ ปี 2556 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 กลุ่มแรงงานไทยที่ได้รับความเสียหายจากการไปทำงานในประเทศลิเบีย จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีบริษัทจัดหางานไม่ดำเนินการ ตามสัญญา โดยได้หลอกลวงกลุ่มฯ ให้ไปทำงานในประเทศลิเบีย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 กลุ่มปกป้องสิทธิคนขับรถแท็กซี่ จำนวน 39 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 สหภาพแรงงานขนส่งทรัพย์สิน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเลิกจ้าง
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 กลุ่มสหพรรคประชาธิปไตย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล สนับสนุนและเสนอแนวทางการบริหารประเทศเพื่อขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 กลุ่มอดีตข้าราชการทหารผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีกรมบัญชีกลางมีคำสั่งงดจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) พร้อมกับการเรียกเงินคืน
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการพฤกษาวิลล์ 42 (เทอดไท - กัลปพฤกษ์) จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีกลุ่มได้รับโอนบ้าน จากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) แล้ว หากแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคส่วนกลางแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 กลุ่มผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีถูกหลอกลวงให้โอนเงิน เป็นค่าเดินทางเพื่อให้ได้ไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย แต่กลับไม่ได้เดินทางตามกำหนด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จำนวนประมาณ 50 คน เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในอีก 6 ปี ข้างหน้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เครือข่ายสุรากลั่นชุมชนแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 80 คน ขอความเป็นธรรม กรณีจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชุมชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง กับสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชน คนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) จำนวนประมาณ 30 คน ขอมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลอง ตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเครือข่ายมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัยในแนวสูง (แฟลต) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 21 จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณสถานีดินแดง -ประชาสงเคราะห์ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  51  52  53  54  55  56  57  58  59  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40628    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today