ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอให้เร่งรัดการออกกฎหมายควบคุมร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณี ก.พ. ได้มีมติยกเลิกการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยให้ใช้วิธีการสอบแข่งขันแทน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าไม้อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการก่อสร้างโกดังอุตสาหกรรมในเขตอนุรักษ์และต้นน้ำของบริษัทเอกชน เนื่องจาก ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอเสนอข้อเรียกร้องต่อมาตรการแก้ปัญหาใบเหลืองประมงจากสหภาพยุโรปของภาครัฐ กรณีประเทศไทยไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 21 จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณสถานีดินแดง - ประชาสงเคราะห์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนได้ร่วมกันคัดค้าน โดยคาดว่า มีผลประโยชน์ของนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้มีการเบี่ยงแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่อาคารบ้านเรือนของประชาชนบริเวณชุมชนแม่เนี้ยว (สถานีประชาสงเคราะห์) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเชียงใหม่ จำกัด จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความอนุเคราะห์ให้ประสานงานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ รายละ 5 เล่ม เนื่องจากเดิมสหกรณ์ฯ ได้รับการจัดสรรสลากฯ งวดละ 250 เล่มใหญ่ แต่ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้ถูกตัดสิทธิในการได้รับ การจัดสรรโควตาดังกล่าว
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 สภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ จำนวน 8 คน และกลุ่มราษฎรจากตำบลนากระตาม อำภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลขอความช่วยเหลือ กรณีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บังคับคดีขายทอดตลาดหลักทรัพย์ของผู้ร้อง และเสนอโครงการโรงพยาบาลรักษาหนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ ที่มีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากไทย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรม กรณีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีประกาศจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีการตัดสิทธิผู้ค้ารายย่อยและคนพิการ ซึ่งเดิมได้รับการจัดสรรรายละ 10 เล่ม ลดลงเหลือรายละ 5 เล่ม
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน ตำบลคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านและขอให้พิจารณาแก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ และจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ต้องการความชัดเจนจากหน่วยงาน เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและการบริหารเงินกองทุนดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 องค์กรชาวประมง จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบแนวทางแก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งขาดการรายงานและไร้การควบคุมเงื่อนไขหลักของกฎระเบียบประเทศ ผู้ส่งออก (IUU) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย จำนวนประมาณ 120 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านแนวนโยบายการปรับขึ้นภาษีที่เกี่ยวกับการใช้ก๊าซ LPG ของรถยนต์
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแปรรูปน้ำยางสด และระงับการขายยางสต๊อกเก่า ปี 2555/2556 ที่โกดังทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 กลุ่มประชาชนคนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ศิษย์หลวงปู่พุทธะอิสระ) จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในทุกมิติก่อนมีการเลือกตั้ง ในการนี้ ทางกลุ่มฯ ได้ให้กำลังใจรัฐบาล และ คสช. ในการบริหารประเทศด้วย
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบธุรกิจการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อคนตาบอดและคนพิการ จำกัด จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาคืนโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 479 เล่มเล็ก ให้แก่สหกรณ์ฯ ซึ่งได้เคยรับการจัดสรรโควตาดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2544 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเพื่อสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรสาธารณสุข อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา จำนวน 20 คน ขอคัดค้านการยุบ เลิก และขายองค์การสุรา กรมสรรพสามิตให้เอกชน เนื่องจากองค์การสุราฯ ยังสามารถทำคุณประโยชน์ ให้กับประเทศชาติและประชาชนในอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์ในอนาคต
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 กลุ่มตัวแทนประชาชนจากจังหวัดสระบุรี ลพบุรี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย นครสวรรค์ จำนวนประมาณ 40 คน ขอคัดค้านสัมปทานเหมืองแร่ทองคำ อาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำ รวมถึงการตกลง MOU สำรวจแร่เหล็ก แร่ควอตซ์ในเขตพื้นที่ทหาร ซึ่งประชาชนบริเวณรอบเหมืองแร่ ได้รับผลกระทบจากการประกอบการดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ จำนวน 18 คน ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมราคาโรงพยาบาลเอกชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 15 คน ขอให้พิจารณายับยั้ง การทูลเกล้าฯ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการนำมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ และร่างกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  52  53  54  55  56  57  58  59  60  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40615    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today