ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 กลุ่มผู้รับจ้างขนส่งนมของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 15 คน ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ การจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่สหกรณ์โคนมหนองโพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 จำนวนประมาณ 40 คน ขอเรียนเชิญร่วมงาน 23 ปี พฤษภาประชาธรรม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 บริเวณสวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถนนราชดำเนิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 30 คน ขอให้พิจารณายกเลิกร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 (3) มาตรา 284 (5) และมาตรา 285 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 กลุ่มราษฎรชุมชนโพธิ์แก้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 2 ซอย 1 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 40 คน ขอความช่วยเหลือให้ก่อสร้างบ้านใหม่ในที่ดินเดิม เนื่องจากได้เกิดอัคคีภัยภายในชุมชนดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 กลุ่มร้อยเอก ทรงกลด ชื่นชูผล จำนวน 4 คน ขอให้เร่งดำเนินการตรากฎหมายควบคุมการค้าปลีก และตรากฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อสนับสนุนกษตรกรผู้ค้ารายย่อยและธุรกิจ SME อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่ออนุรักษ์หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา จำนวน 20 คน ขอติดตามเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารริมชายหาดชลาทัศน์ และขอความเป็นธรรม กรณีมีการอนุญาตให้ร้านอาหารบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าไปค้าขายแทนกลุ่มเดิม
  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สมาคมการค้าสถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชน จำนวน 12 คน ขอรับ การสนับสนุนจัดตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กลุ่มพิทักษ์สีมา จำนวน 7 คน ขอสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการทวงคืน ผืนป่า กับขอให้พิจารณาสนับสนุนหน่วยงานราชการที่ปราบปรามผู้บุกรุกที่ดินราชพัสดุ บริเวณริมเขื่อนลำตะคอง (มอปลาย่าง) ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และเครือข่ายปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน 16 คน ขอให้ช่วยเหลือแรงงานที่ตกเรือ และคนที่อยู่เรือลูก ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความประสงค์กลับประเทศไทย และนำศพแรงงานไทย รวมทั้งติดตามแรงงานไทย กลับมายังประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง และสหพันธ์พัฒนาองค์กร ชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) จำนวนประมาณ 30 คน ขอทราบนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และการเยียวยาผลกระทบแก่ราษฎรดังกล่าว
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย จำนวน 14 คน ขอให้มีโครงการ รักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำปี 2558 กับขอให้แก้ไขปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (EMS) โดยขอให้บรรจุเรื่องกุ้งเป็นวาระแห่งชาติ
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก จำนวนประมาณ 30 คน ขอสนับสนุนการใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และขอคัดค้านร่างแก้ไข พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย จำนวน 49 คน ขอให้ดำเนินการทางกฎหมาย กับผู้ลักลอบนำเข้าเนื้อโค กระบือผิดกฎหมาย
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง จำนวนประมาณ 50 คน ขอความเป็นธรรมให้แก่ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กเครือสหวิริยา ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่โดยเฉพาะป่าชายเลนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 กลุ่มราษฎร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวนประมาณ 30 คน ขอติดตามเรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินอพยพในโครงการก่อสร้าง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ำล้นเขื่อน
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 150 คน ขอติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของกลุ่มที่เคยยื่นไว้
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) จำนวน 20 คน เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) หลายประการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เครือข่ายเจ้าพนักงานสาธารณสุขนอกสมทบ จำนวนประมาณ 30 คน ขอติดตามความคืบหน้ากรณีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ จำนวน 10 คน ขอให้พิจารณากรณีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวน 32 คน ขอให้รัฐบาลพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง และยกเลิกนโยบาย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ฯลฯ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  53  54  55  56  57  58  59  60  61  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40584    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today