ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 กลุ่มหลวงปู่พุทธอิสระ จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้มีการทบทวนการสรรหาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดอ่างทองกับจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นหนี้กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะนี้เกษตรกรได้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดียึดทรัพย์ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกินและไม่มีที่อยู่อาศัย
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอทราบความชัดเจนในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ โดยขอให้รัฐบาลเปิดรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งขอนำเสนอ ร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 กลุ่มราษฎรตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับความเดือดร้อน จากการก่อสร้างกำแพงปิดกั้นทางสัญจรด้านทิศใต้ของหมู่บ้านเมืองแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เครือข่ายผู้หญิงขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้กำหนดมาตรการและนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงทรัพยากรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำกิน รวมทั้งขอให้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากลด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยนำที่ดินที่นายทุนและบริษัทเอกชนได้ทำสัญญาเช่ากับกรมป่าไม้ แล้วหมดอายุสัญญา มาจัดสรรให้ราษฎร และขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ภาคีเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทป่าไม้ฯ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอแนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทป่าไม้ฯ เพื่อความยั่งยืน ต่อระบบนิเวศและเกิดความเป็นธรรมต่อชุมชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 กลุ่มชาวจังหวัดภูเก็ต จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล กรณีได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาด ของจังหวัดภูเก็ต ทำให้มีผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอเข้าพบและนำเสนอข้อมูลกราบเรียน นรม. เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาตรวจสอบ กรณีมีการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมันของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ในพื้นที่ตำบลนามูล อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กับกรณีการให้สัมปทานเหมืองแร่ทองคำ และโปรแตส และขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการให้สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มประชาชนที่อยู่อาศัยในแถบฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีที่ 29 (เข้าตลาดมีนบุรี) โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางเลี่ยงตลาดมีนบุรี ไปตามแนวถนนสุวินทวงศ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ภาคเอกชน) จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณานำปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่การพิจารณาของ สปช. และจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการเฉพาะ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณามาตรการในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ตกทุกข์ได้ยาก คนตกเรือ และผู้เข้าข่าย ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานลูกเรือประมง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มหลวงปู่พุทธะอิสระ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินกรรมการมหาเถรสมาคม ทรัพย์สินของวัดพระธรรมกาย รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง และรื้อฟื้นคดีของวัดพระธรรมกายทุกคดีมาพิจารณาใหม่ พร้อมทั้งเสนอให้จัดตั้งองค์คณะพิทักษ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อปฏิรูปกระบวนการและวิธีบริหารจัดการพระพุทธศาสนา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มราษฎรจากจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สระบุรี ลพบุรี จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สระบุรี และลพบุรี
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายผู้คัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม (คปป.) จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอเข้าร่วมการจัดเวที “เดินหน้าประเทศไทย เพื่อความมั่นคง ทางพลังงานที่ยั่งยืน” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรณีมีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีต่อเนื่องถึง 6 วาระ ซึ่งกลุ่มเห็นว่าขัดต่อ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 มาตรา 33 วรรคสอง
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาฯ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2/2557 เนื่องจากถูกลงโทษโดยมีมูลเหตุจากการไม่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่นอกสถานที่ ได้ลงทะเบียนเรียน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มผู้ค้าด้านหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว บริเวณทางขึ้นห้าง 7 เมตร จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้กลุ่มฯ ได้เช่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวกับการรถไฟ แห่งประเทศไทยโดยตรงแทนการให้เช่าต่อจากเอกชน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  55  56  57  58  59  60  61  62  63  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40550    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today