ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มรักษ์สันติ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสภาพลเมืองเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติ (สพช.) จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขออนุญาตส่งโครงการ " วิสาหกิจชุมชนร่วมใจสร้างชาติ " เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ตามที่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเปิดป้าย " หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย เรารักประเทศไทย ร่วมใจสร้างชาติ " ในโอกาสครั้งนี้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายจำนวน 6 จังหวัด รวม 44 วิสาหกิจ มีความพร้อมเข้าร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล " เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สืบไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ปัญหาการขาดแคลนครู หรือผู้สอนชาวต่างประเทศและปัญหาการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เนื่องจากสถานศึกษาได้รับผลกระทบและขาดแคลนครูหรือผู้สอนชาวต่างประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กลุ่มคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง และเครือข่ายนิสิตจุฬาฯ ปกป้องศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ทบทวนคำสั่งและระงับการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม เนื่องจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านซึ่งการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิมจะส่งผลกระทบทางด้านสถาปัตยกรรมคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ชุมชน ตลอดจนเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่มแนวร่วมนวชีวิน New Life Network จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ ประตู 1 เพื่อขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการดำรงชีพปากท้องของประชาชน และจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน กับขอให้กำหนดแนวทางมาตรการช่วยประชาชนที่ตกงาน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจและผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดระยอง จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกข้อกำหนดตามมาตรา 9 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ที่ยกเว้นให้แขกของรัฐบาลบุคคลในคณะฑูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศไม่ต้องกักตัว 14 วัน ตามเกณฑ์การเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายประชาชนเขียนอนาคตประเทศ และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการพิจารณาให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จำนวน 250 คน ได้เดินทางมาบริเวณประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณารับรองร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติฉบับที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอเพื่อให้กระบวนการพิจารณากฎหมายดำเนินการตามกลไกของรัฐสภา และเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองที่หาเสียงว่าจะทำเรื่องบำนาญประชาชนออกมาเสนอร่างกฎหมายประกบคู่กับร่างของภาคประชาชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กลุ่มองค์การคริสตจักรเพนเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอรับการสนับสนุนการก่อตั้งองค์การศาสนาคริสตนิกายเพนเทคอสต์ลาหู่กับขอให้กรมการศาสนาให้การรับรององค์การคริสตจักรเพนเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย เพื่อจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้คัดเลือกบุคลากรสายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช สังกัดกระทรวงสาธารณสุขบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเยาวชน ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้สนับสนุนการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ผ่อนผันกิจกรรมชนไก่กลับมาจัดกิจกรรมได้ตามปกติ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้ผ่อนคลายลง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กลุ่มประชาพิทักษ์ หัวหิน จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้จัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ราษฎรชุมชนไทรคู่ กม. 11 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานสำหรับสัญจรของรถจักรยานยนต์จากฝั่งชุมชนไทรคู่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปยังฝั่งถนนกำแพงเพชร 2 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กลุ่มผู้ประกันตน จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 39 และ 40 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกับขอให้พิจารณานำเงินทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้กรมบังคับคดีชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอขอบคุณรัฐบาลกรณีแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติไปได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ชมรมเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ชมรมพี่น้องจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในตลาดนัดจตุจักร เนื่องจากเห็นว่ากรุงเทพมหานครไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2539 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องตลาด พ.ศ. 2546  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กลุ่มชาวบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตำบลบ้านเก่า (บ้านพุน้ำร้อน) และตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40283    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today